AMgedragsregels

Graag wijzen wij je voor het plaatsen van jouw reactie op onze gedragsregels die op elke plaatsing van toepassing zijn.

Als nieuwsmedium biedt AM bezoekers van deze website de gelegenheid op berichten, blogs of stellingen te reageren. De inhoud van deze reacties valt onder de verantwoordelijkheid van de reageerders. Aan het plaatsen van reacties kunnen geen rechten ontleend worden. Evenmin staat de redactie in voor het waarheidsgehalte van beweringen. Reacties verschijnen direct op de website en worden na plaatsing door de redactie beoordeeld.

Reacties worden verwijderd als zij strijdig zijn met de wet, bedreigingen bevatten, beledigend of discriminerend zijn, fatsoensnormen overschrijden, herhaaldelijk worden geplaatst, inhoudelijk niets met het nieuwsbericht te maken hebben of commercieel van aard zijn. Bij herhaaldelijke overtredingen kan de redactie technische maatregelen nemen om verdere plaatsingen door een overtreder te voorkomen. Ook kan de redactie de discussie bij een bepaald onderwerp sluiten.

Het e-mailadres van de verzender van de reactie wordt niet op de website getoond; dit dient wel een eigen en bestaand/actief e-mailadres te zijn. AM juicht een levendige en open discussie over de financiële dienstverlening op de website toe. Om die reden wordt het zeer gewaardeerd als bezoekers reacties onderschrijven met hun werkelijke naam en toenaam. Voor meer informatie over de verwerking van persoonsgegevens verwijzen wij naar ons Privacy en Cookie Statement.

Met de inzending van een bijdrage geef je toestemming aan de redactie om de bijdrage geheel of gedeeltelijk verder te gebruiken door opname en/of publicatie in enige databank, informatiedrager (al of niet elektronisch) of middels online beschikbaarstelling in enig netwerk.

AMredactie