nieuws

Schadeverzekeraars goed bestand tegen stress

Schade 745

Schadeverzekeraars goed bestand tegen stress

De Nederlandsche Bank (DNB) roept verzekeraars op om in hun risicomanagement rekening te houden met scenario’s die afwijken van de Solvency II-standaardformule. DNB heeft in 2017 het onderzoek Stresstest Schade gedaan en concludeert dat de Nederlandse schadeverzekeraars zich relatief goed staande weten te houden tijdens natuurrampscenario’s.

Dit is enerzijds het gevolg van de goede uitgangssituatie, waarbij de kapitaalpositie in veel gevallen ruim boven de interne solvabiliteitsnorm ligt, en anderzijds het gevolg van de door de verzekeraars ingekochte herverzekeringsdekkingen, zo meldt DNB in een nieuwsbrief.

Afwijkende scenario’s natuurrampen

Vooral de scenario’s die afwijken van de Solvency II-standaardformule hebben impact op de solvabiliteitspositie van schadeverzekeraars. In deze scenario’s heeft de herverzekering namelijk een beperkter risicomitigerend effect. Verzekeraars houden bij de inkoop van hun herverzekeringsprogramma rekening met de uitkomsten van de standaardformule en met andere modellen. Maar in een aantal gevallen blijft de ingekochte dekking achter bij de uitkomsten van deze meer gespecialiseerde modellen. Omdat klimaatverandering kan leiden tot andere of meer extreme vormen van catastroferisico roept DNB verzekeraars op om in hun risicomanagement rekening te houden met van de Solvency II-standaardformule afwijkende scenario’s, bijvoorbeeld door deze in de Own Risk and Solvency Assessment (ORSA) op te nemen.

Contractgrenzen AOV

Verder blijkt uit de stresstest dat het hanteren van korte contractgrenzen bij arbeidsongeschiktheidsverzekeringen (AOV) een erg grote positieve impact heeft. DNB ziet graag een externe juridische beoordeling van de hantering van een korte contractgrens bij AOV binnen Solvency II.

Vervolgonderzoek

DNB informeert in de komende periode de betrokken instellingen over de specifieke bevindingen. Een aantal bevindingen geven aanleiding voor aanvullend onderzoek. DNB informeert tijdig de verzekeraars die in dit vervolgonderzoek worden betrokken.

Reageer op dit artikel