nieuws

Verbond plaatst kanttekeningen bij wetsvoorstel affectieschade

Schade 872

Verbond plaatst kanttekeningen bij wetsvoorstel affectieschade

Het Verbond van Verzekeraars is content met het wetsvoorstel Affectieschade waarmee de Tweede Kamer vorige week heeft ingestemd. Wel zijn de verzekeraars kritisch op de te hanteren voorwaarden en de mogelijke financiële gevolgen van de wet. Leo de Boer, directeur van het Verbond van Verzekeraars, schrijft dit een brief aan de Eerste Kamer waar het voorstel volgende week in de vaste commissie voor Veiligheid en Justitie wordt behandeld.

De Boer stelt in de eerste plaats vast dat het voorstel voorziet in een belangrijke maatschappelijke behoefte. “Voorop staat dat geen enkele financiële vergoeding het leed van nabestaanden van slachtoffers kan compenseren. Tegelijkertijd speelt compensatie wel een belangrijke rol in de erkenning van datzelfde leed, zoals blijkt uit onderzoek van de Vrije Universiteit. Daarom is het belangrijk dat het onderhavige wetsvoorstel hier een regeling voor biedt.”

Eerder voorstel

Een eerder wetsvoorstel om affectieschade te regelen sneuvelde in 2010 in de Eerste Kamer. Een meerderheid in de Senaat vreesde toentertijd dat het voorstel zou leiden tot een ‘Amerikaanse’ claimcultuur. Volgens De Boer biedt het nieuwe voorstel echter duidelijkheid over het recht op, en de omvang van de vergoeding van affectieschade.

De Boer: “Het wetsvoorstel kent een vaste kring van gerechtigden, er is sprake van genormeerde (maximum)bedragen en voor het criterium ernstig en blijvend letsel is aansluiting gezocht bij een percentage blijvend functioneel verlies, zoals gehanteerd wordt in de American Medical Association-guides (AMA guides). Deze richtsnoeren geven de noodzakelijke duidelijkheid voor alle partijen en voorkomen daarmee langdurige discussies.”

40%  blijvende invaliditeit

Toch plaatst de directeur van het Verbond ook enkele kanttekeningen bij het wetsvoorstel. Zo wijst hij op het verruimen van de criteria op grond waarvan naasten van ernstig gewonden aanspraak kunnen maken op een vergoeding van letselschade. De gedachte om daarvoor een percentage van 40% blijvende invaliditeit (b.i.) te gebruiken, in plaats van het courante percentage van van 70%, is in volgens De Boer in de praktijk niet werkbaar. “Een verruiming van dit percentage zorgt voor onduidelijkheid en vertraagt het proces omdat er meer discussie zal ontstaan en expertiseonderzoeken nodig zijn om vast te stellen of naasten recht hebben op een vergoeding. Een percentage van 70 procent b.i. als richtsnoer geeft aan dat het om zeer ernstig letsel gaat, zoals bij een volledige dwarslaesie.”

Stijging schadelast

Ook wijst hij op de stijging van de schadelast die het wetsvoorstel veroorzaakt. Op basis van de schadelast van 2014 houdt De Boer het op een stijging van de letselschadelast voor autoverzekeraars van minimaal 3%. Voor medische aansprakelijkheidsverzekeraars wordt de stijging geschat op 15%.

Solidariteit WA-verzekering

De toename van de letselschadelast, ook door de stijging van het aantal ongevallen, mag er volgende Boer niet toe leiden dat de solidariteit van de verplichte WA-verzekering wordt ondergraven. Hij wijst nogmaals op de stapeling van maatregelen die de schadelast verder hebben gestuwd, waaronder de verhoging van de assurantiebelasting en inzet van regresrecht door gemeenten. “De WA-verzekering is een verplichte verzekering. Er is verzekeraars daarom veel aangelegen deze verzekering betaalbaar te houden. Voorkomen moet immers worden dat mensen onverzekerd zijn op grond van financiële argumenten. Dat zou de solidariteit van deze verzekering aantasten.”

Reageer op dit artikel