nieuws

College tikt DNB op de vingers in zaak OAWM

Schade

College tikt DNB op de vingers in zaak OAWM

Het College van Beroep voor het bedrijfsleven tikt toezichthouder DNB op de vingers voor zijn uitleg van artikel 3 Besluit reikwijdtebepalingen Wft. DNB heeft het begrip ‘genoegzaam herverzekeren’ te streng gehanteerd stelt het College in haar uitspraak.

De Onderlinge Assurantie Waarborg Maatschappij had bij toezichthouder DNB een verklaring aangevraagd om in aanmerking te komen voor vrijstelling van een deel van de toezichtsbepalingen van de Wet op het financieel toezicht (Wft). Het gaat om het zogenoemde verlichte toezichtsregime voor onderlinge waarborgmaatschappijen van beperkte omvang die het bedrijf van schadeverzekeraar uitoefenen.

Afgewezen
DNB wees de aanvraag af bij besluit van 11 december 2012 omdat de statuten van de onderlinge waarborgmaatschappij niet aan de in artikel 3, eerste lid, aanhef en onder a, van het Besluit genoemde vereisten voldoen. Ook is volgens DNB geen sprake van een genoegzame herverzekering (artikel 3, eerste lid, aanhef en onder c van het Besluit). Naar het oordeel van de rechtbank Rotterdam heeft DNB zich bij het bestreden besluit terecht en op goede gronden op het standpunt gesteld dat de statuten niet aan de eisen voldoen. Ook volgt de rechtbank DNB in haar conclusie dat hier geen sprake is van een genoegzame herverzekering. Gelet op het grote risico mag in dit geval volgens de rechtbank de eis worden gesteld dat het gaat om een dekkende herverzekering.

Hoger beroep
In hoger beroep oordeelt het College van beroep voor het bedrijfsleven weliswaar dat de rechtbank terecht heeft  geoordeeld dat de statuten op moment van aanvraag niet voldeden aan de wettelijke vereisten, maar dat DNB voor wat betreft de uitleg van ‘genoegzame herverzekering’ haar bevoegdheden te buiten is gegaan. DNB heeft in het hoger beroep naar voren gebracht dat pas sprake is van een genoegzame herverzekering als deze volledig dekkend is.  De herverzekering zou beoordeeld moeten worden in relatie tot het aanwezige eigen vermogen. Bij aanwezigheid van voldoende eigen vermogen kan een herverzekering genoegzaam zijn. De onderlinge waarborgmaatschappij beschikt echter niet over eigen vermogen en volgens DNB zou dan sprake zijn van een ontoelaatbaar risico dat de onderlinge niet te allen tijde in staat is gedekt schade aan individuele polishouders uit te keren.

Ten onrechte
Het College overweegt dat DNB het begrip ‘genoegzame herverzekering’ zo uitlegt, dat als er geen sprake is van eigen vermogen er sprake moet zijn van een dekkende verzekering. En dekkend zou dan alles dekkend moeten zijn. Daaraan is toegevoegd dat een herverzekeraar in de praktijk zo’n herverzekering niet aanbiedt. In de praktijk komt het er dan op neer dat er in de ogen van DNB dus alleen sprake kan zijn van genoegzame herverzekering als er sprake is van eigen vermogen. “Nu artikel 3 van het Besluit, anders dan artikel 4 van het Besluit, niet de eis van eigen vermogen stelt, staat het DNB niet vrij via de uitleg van het begrip ‘genoegzame herverzekering’ alsnog deze eis te stellen. Het bestreden besluit is daarom voor wat betreft de beoordeling van de herverzekering in strijd met artikel 3 van het Besluit. De rechtbank heeft ten onrechte overwogen dat DNB de eis van een dekkende herverzekering mocht stellen”, aldus het College in haar uitspraak.

Zuur
Volgens advocaat Michiel Claassen (Lauxtermann Advocaten) van de Onderlinge Assurantie Waarborg Maatschappij, is de uitspraak een overwinning, maar schiet zijn cliënt er niets mee op. “Het is goed dat het College vaststelt dat DNB voor wat betreft de genoegzame herverzekering zijn boekje te buiten is gegaan. Het struikelt helaas op de statuten, maar die waren al voor de uitspraak aangepast en voldoen inmiddels. Omdat per 1 januari 2016 de nieuwe regelgeving Solvency II in werking treedt en het verklaringsregime vervalt, lijkt een nieuwe aanvraag geen optie meer, en dat is zuur. De Onderlinge Assurantie Waarborg Maatschappij had haar hoop gevestigd op de vrijstellingsregeling onder Solvency Basic, maar ondanks dat de consultatie van die vrijstelling nog liep, heeft de Minister in antwoord op kamervragen van Aukje de Vries (VVD) al laten weten dat hij de vrijstelling voor partijen met een genoegzame of zelfs volledige herverzekering zal afschaffen. Dat betekent dat de Onderlinge Assurantie Waarborg Maatschappij ondanks deze overwinning de start onmogelijk wordt gemaakt”, aldus Claassen.

 

Reageer op dit artikel