nieuws

ZZP’er wil zich wel vrijwillig verzekeren

Schade

ZZP’er wil zich wel vrijwillig verzekeren

De zzp’er is zich zeer goed bewust van het risico op arbeidsongeschiktheid. 31% heeft in geval van arbeidsongeschiktheid een probleem op korte termijn; 55% op langere termijn. Van de zzp’ers heeft 86% zich georiënteerd om dit risico te verzekeren, slechts 30% heeft daadwerkelijk een verzekering gesloten. 8% kiest voor alternatief (Broodfonds, UWV). Van de niet-verzekerden geeft 34% aan ook geen verzekering nodig te hebben. Dit blijkt uit een onderzoek van zes grote belangenbehartigers, uitgevoerd door Totta Research onder 6.150 respondenten.

Dat veel zich verdiepen en slechts 30% zich verzekert, wijst volgens de onderzoekers op een mismatch tussen aanbod in de markt, behoefte van de zelfstandige, de toegankelijkheid en de kosten van de verzekering. “Immers, slechts 6% van de niet-verzekerden geeft aan zich onder geen beding te willen laten verzekeren. De overigen geven aan dat lagere kosten de belangrijkste factor is om wel tot vrijwillige verzekering over te gaan; daarnaast worden meer transparantie en meer vertrouwen in verzekeraars relatief veel genoemd”, aldus het onderzoek.

Balans
Degene die zich wel verzekeren, kiezen veelal voor een ruime dekking, ruimer zelfs dan de dekking die de meeste werknemers hebben. Zo verzekert 57% zich op basis van de uitoefening van het eigen beroep en kiest daarmee niet voor passende of gangbare arbeid. Volgens de onderzoekers luidt de conclusie dan ook dat de balans in het afdekken van risico’s en de prijs die daarvoor betaald moet worden onvoldoende tot stand komt; men verzekert zich goed, of men verzekert zich niet.

Verplichtstelling
Een meerderheid van de zzp’ers (62%) is tegen een verplichte verzekering. Primair speelt daarbij het argument van de kosten. Zoals men nu het aanbod van de vrijwillige verzekering te duur vindt, ziet men ook geen ruimte om deze lasten verplicht te dragen. Slechts 15% van de zzp’ers verwacht in redelijke mate in staat te zijn het tarief te kunnen verhogen. Naast de kosten is het principiële argument dat een ondernemer staat voor zijn eigen risico het meest genoemd (58%).Het overgrote deel van de zzp’ers (91%) gelooft er absoluut niet in dat verplichtstelling helpt om schijnzelstandigheid en verdringing tegen te gaan door voor de opdrachtgever een ‘level playing field’ te creëren. Immers, 85% ziet geen mogelijkheid de tarieven ‘eenvoudig’ te verhogen en ook alternatieve suggesties om de opdrachtgever op andere wijze te laten bijdragen (opslag op het tarief, collectieve afspraken) worden niet als relevante oplossingen gezien. Tenslotte lijkt de diversiteit in behoefte (omvang en aard van de dekking) niet te passen op een uniforme regeling: de zzp’er heeft behoefte aan keuzemogelijkheden.

Reactie Verbond
Het Verbond van Verzekeraars onderschrijft in een reactie op het onderzoek de conclusie dat de zzp’er behoefte heeft aan keuzevrijheid en dat er weinig draagvlak is voor een ‘one size fits all’ oplossing als een verplichte arbeidsongeschiktheidsverzekering. Niettemin is er volgens het Verbond voldoende aanleiding om te onderzoeken op welke wijze de verzekeringsgraad kan worden verhoogd. Het Verbond erkent dat zelfstandigen het brede productaanbod als complex kunnen ervaren en dat dit kan leiden tot uitstelgedrag. Het kan er zelfs voor zorgen dat ze geen keuze maken, terwijl er waarschijnlijk wel behoefte is aan een verzekering. Het Verbond wil daarom graag samen met de zelfstandigenorganisaties nadenken over hoe zelfstandigen kunnen worden geholpen bij het kiezen van en passende arbeidsongeschiktheidsverzekering. Bijvoorbeeld door het versimpelen en standaardiseren van productinformatie en/of de informatiemomenten. Het Verbond werkt op dit moment aan de introductie van een sectorbrede ‘verzekeringskaart’ voor alle consumentenverzekeringen waaronder de arbeidsongeschiktheidsverzekering, maar pakt de handschoen graag verder op.

Reageer op dit artikel