nieuws

VGZ mag patiënten van weigerende tandarts benaderen

Schade

VGZ heeft vorig jaar verzekerden aangeschreven die klant zijn bij een tandarts die de zorgverzekeraar geen openheid wilde geven over zijn forse declaratiegedrag. In de brief worden de patiënten geïnformeerd dat hun tandarts bovengemiddeld declareert en welke gevolgen dat voor hen kan hebben.

VGZ mag patiënten van weigerende tandarts benaderen

De betreffende tandarts sleepte VGZ voor de rechter. Hij vorderde onder meer een rectificatie van de brief. Aanleiding voor de zaak is een onderzoek van VGZ in 2012 naar de tandartskosten die door haar verzekerden worden gedeclareerd. In dat onderzoek zijn gemiddelde kosten per verzekerde per jaar berekend. De voorzieningenrechter oordeelt dat VGZ hierin geconfronteerd werd met een tandarts die per verzekerde per jaar circa het dubbele declareerde ten opzichte van het landelijke gemiddelde en die ondanks bemiddelingspogingen bleef weigeren, behoorlijk inlichtingen te verschaffen en vragen daarover te beantwoorden. Op grond van artikel 88 lid 1 van de Zorgverzekeringswet en artikel 7.2 onder i jo 7.3 lid 2 Regeling Zorgverzekering is eiser echter verplicht alle inlichtingen en gegevens te verschaffen.
Ingrijpend maar aanvaardbaar
Door hieraan geen gehoor te geven acht de voorzieningenrechter het voldoende aannemelijk dat VGZ geen andere adequate middelen ten dienste stonden om voldoende zekerheid te krijgen over de rechtmatigheid en doelmatigheid van het declareergedrag van de tandarts. "Het aanschrijven van patiënten, zoals is gebeurd, is op zichzelf een tamelijk ingrijpend middel dat de kans op ernstig nadeel voor de zorgverlener inhoudt. Aan het gebruik daarvan zullen hoge eisen van zorgvuldigheid en behoedzaamheid moeten worden gesteld. Het gebruik van dit middel moet in de situatie waarin dit in het gegeven geval is gebeurd en de wijze waarop dat is toegepast, aanvaardbaar worden geoordeeld."

Reageer op dit artikel