nieuws

Arbodienst verstrekt te veel medische informatie aan werkgever

Schade

Enkele Arbodiensten hebben in strijd met de wet medische gegevens van zieke werknemers aan de werkgever doorgespeeld. Gegevens die volgens het College bescherming persoonsgegevens (CBP) niet noodzakelijk waren voor de reïntegratie of begeleiding van de zieke werknemer.

Arbodienst verstrekt te veel medische informatie aan werkgever

Het college deed onderzoek naar twee arbodienstverleners: een gecertificeerde arbodienst en een verzuimbedrijf. Beide arbodienstverleners verstrekten medische gegevens van zieke werknemers aan de werkgever. Het ging daarbij om medische informatie als aard en oorzaak van de ziekte, medicijngebruik en behandelingen, maar ook over situationele omstandigheden. Verstrekking van dergelijke gevoelige medische gegevens aan de werkgever is volgens het College in strijd met de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp). De misstap van de onderzochte gecertificeerde arbodienst raakt bijna 58.000 werknemers. Het CBP zal deze arbodienst de komende maanden controleren in hoeverre de geconstateerde overtredingen voortduren en zo nodig overgaan tot het nemen van handhavende maatregelen.
Het onderzochte verzuimbedrijf  heeft naar aanleiding van het onderzoek zodanige maatregelen getroffen dat de overtredingen inmiddels zijn beëindigd.

Reageer op dit artikel