nieuws

Geschillencommissie tikt AGA International op de vingers

Schade

Reisverzekeraar AGA International moet een claim van ruim € 9.400 alsnog uitkeren aan een verzekerde die om medische redenen zijn vakantie in China moest afbreken. De verzekerde had daarbij niet de voorgeschreven gedragslijn gevolgd, omdat hij door het te laat ontvangen van de verzekeringspapieren niet bekend was met de polisvoorwaarden. Volgens de Geschillencommissie van Kifid is het de verantwoordelijkheid van verzekeraars ervoor te zorgen dat klanten tijdig kunnen beschikken over de polisvoorwaarden van een reis- of annuleringsverzekering, ook als de verzekering via een reisorganisatie is verkocht.

Geschillencommissie tikt AGA International op de vingers

Zoals gebruikelijk waren de reisbescheiden pas vlak voor het aanvangen van de reis toegezonden, maar zaten de polisvoorwaarden daar niet bij. Kennisname van de polisvoorwaarden via de website van de reisorganisatie was voorafgaand aan de reis evenmin mogelijk geweest.
In de polisvoorwaarden is echter bepaald dat de verzekerde een verklaring van de plaatselijk behandelend arts, die de voortijdige terugkeer heeft geadviseerd, moet overleggen. Uit deze verklaring moet blijken dat de voortijdige terugkeer medisch noodzakelijk en behandeling ter plaatse niet mogelijk was. Als  aan die verplichtingen niet, of niet tijdig wordt voldaan, vervalt het recht op vergoeding. Om deze reden meende AGA International dan ook uitkering te kunnen weigeren.
Een professioneel handelend verzekeraar heeft volgens de Geschillencommissie echter de verplichting ervoor zorg te dragen dat de verzekeringsvoorwaarden tijdig en op de voorgeschreven wijze aan de consument worden bekend gemaakt. Zeker in de situatie waarin pas geruime tijd na de boeking van de reis en het afsluiten van de verzekering, de reisbescheiden aan de consument werden toegezonden, behoefde deze er niet op bedacht te zijn dat de in de factuur/bevestiging toegezegde verzekeringsvoorwaarden niet bij de reisbescheiden waren bijgesloten. De consument mocht ervan uitgaan dat de hem verstrekte informatie juist en volledig was.

Reageer op dit artikel