nieuws

Kamervragen dubbele belastingheffing pensioen grensarbeiders

Pensioen 1509

Kamerlid Pieter Omtzigt (CDA) heeft gisteren vragen gesteld aan de staatssecretaris van Financiën over dubbele belastingheffing betreffende pensioenen van grensarbeiders uit België. Omtzigt wil onder andere weten waarom Nederland volgens de staatssecretaris ‘het heffingsrecht heeft over het hele pensioen dat afkomstig is uit Nederland’.

Kamervragen dubbele belastingheffing pensioen grensarbeiders

Omtzigt wil ook weten hoe het heffingsrecht over het hele pensioen dat afkomstig is uit Nederland zich verhoudt tot het belastingverdrag tussen Nederland en België. Hij vraagt de staatssecretaris ook of de ontvanger van de pensioenuitkering bewijs kan leveren dat de hele pensioenuitkering door België is belast? “Kan de ontvanger van de pensioenuitkering bewijs leveren welk deel van de pensioenuitkering betrekking heeft op pensioen dat is opgebouwd voor 2004?”, zo vraagt het Kamerlid.

Omtzigt stelde in januari al Kamervragen omtrent dit onderwerp. Staatssecretaris Snel gaf begin februari daarop aan in overleg met België te gaan om een oplossing te verzinnen voor de dubbele belastingheffing. De staatssecretaris meldde op 23 februari dat er een afspraak is gemaakt tussen Nederland en België betreffende deze pensioenproblematiek. Die oplossing hield volgens Snel in dat met de zuiderburen is afgesproken dat Nederland geen belasting heft over uit Nederland afkomstig pensioen als België het pensioen feitelijk en voldoende belast. Omtzigt stelde gisteren vervolgens hier weer vragen over.

Confrontatie dubbele belastingheffing

Omtzigt wil ook weten of de ontvanger van de pensioenuitkering, die nu geconfronteerd wordt met dubbele belastingheffing, iets kan doen om die dubbele heffing te voorkomen of weg te nemen. “Is het waar dat een pensioen, opgebouwd door een Nederlandse werknemer gedurende de vervulling van de dienstbetrekking in het buitenland, niet door Nederland belast mag worden onder artikel 18, tweede?”, aldus Omtzigt.

Belastingverdrag

Hij vraagt verder of het klopt dat België eind 2017 een wet heeft ingevoerd waardoor Nederlandse AOW, die volgens hem ‘betaald is aan inwoners van België’, met terugwerkende kracht tot 1 januari 2017 ‘door België in de heffing wordt betrokken’. Hij wil weten of dit legitiem op grond van het belastingverdrag tussen Nederland en België. “Zo ja, waarom is bij overheidsuitkeringen niet voorbehouden dat deze uitkeringen alleen door die overheid in de heffing betrokken mogen worden?”, aldus het Kamerlid.

Fiscale afhandeling

Verder vraagt Omtzigt: “Heeft u kennisgenomen van het bericht ‘België belast fiscaal voordeel voor Nederlandse ondernemers’  en de toezegging van uw ambtsvoorganger dat hij niettemin voornemens is ‘ in overleg te treden met de Belgische bevoegde autoriteiten om over de fiscale behandeling van de uitfasering van pensioen in eigen beheer door België duidelijkheid te verkrijgen’?”. Het Kamerlid  wil weten wat er met deze toezegging is gebeurd. Als laatste vraagt hij of de staatssecretaris kan aangeven wat de gevolgen geweest zouden zijn als de gedeeltelijke vrijstelling voor de afkoop van het pensioen in eigen beheer de vorm had gehad van een lager tarief.

Reageer op dit artikel