nieuws

Pensioen notarissen leidt tot Kamervragen over verplichte deelname

Pensioen 1462

Een draagvlakonderzoek onder notarissen over verplichte deelname aan hun pensioenfonds heeft vragen opgeroepen bij Steven van Weyenberg en Maarten Groothuizen (beiden D66). Zij vragen aan de minister van Sociale Zaken of hij niet ook vindt dat er voldoende draagvlak moet zijn voor een wettelijke verplichting tot deelname aan een bepaald pensioenfonds.

Pensioen notarissen leidt tot Kamervragen over verplichte deelname

Het vakblad Pensioen & Praktijk (evenals amweb een uitgave van Vakmedianet) publiceerde recent een artikel over het draagvlakonderzoek voor een Notarieel Pensioenfonds. Per 1 maart 2017 zijn twee notariële pensioenfondsen gefuseerd tot Stichting Notarieel Pensioenfonds. Daarvoor was een wijziging van de Wet op het notarisambt nodig. Bij de behandeling van het wetsvoorstel hebben 326 deelnemers van het Notarieel Pensioenfonds een petitie ingediend bij de Tweede Kamer en is ‘verzocht te stoppen met een wettelijk verplichte deelname’. In de petitie werd gevraagd om een representativiteitstoets.’ Van de minister hoefde dat niet, maar de Koninklijke Notariële Beroepsorgansiatie was toch bereid om een draagvlakonderzoek te doen.

Discussie over de uitkomsten

Over de uitkomsten van dat onderzoek is discussie ontstaan, die wordt behandeld in vakblad Pensioen & Praktijk. Volgens de auteur van het stuk is de ‘verborgen’ uitkomst dat meer dan 66% van het notariaat af wil van de verplichte deelname. De KNB bestrijdt  die cijfers en komt tot een gunstigere rekensom, maar geeft wel toe dat verplichte deelname ‘geen hamerstuk’ is. De Kamerleden willen nu van de minister weten: “Vindt u het ook van groot belang dat er voldoende draagvlak is voor een wettelijke verplichting tot deelname aan een bepaald pensioenfonds? Zo nee, waarom niet? Zo ja, hoe groot moet dat draagvlak dan, bij benadering, zijn?” Ook vragen ze: “Zijn er vergelijkbare pensioenfondsen waarbij de deelname wettelijk verplicht is en niet voortvloeit uit afspraken in een algemeen verbindend verklaarde cao?”

Bredere vraag in pensioendiscussie

En ze stellen de bredere vraag: “Is onderzocht of er meer draagvlak is voor verplichte deelname aan een bepaalde regeling, in plaats van aan een vast pensioenfonds? Klopt het dat door verplichte deelname aan een regeling ook concurrentie op de arbeidsvoorwaarde pensioen kan worden voorkomen, terwijl de deelnemer meer vrijheid heeft dan bij een wettelijk verplichtgesteld pensioenfonds?”

Reageer op dit artikel