nieuws

‘Risicodeling levert tot 4% extra op’

Pensioen 1107

‘Risicodeling levert tot 4% extra op’

In de pensioenbranche wordt volop onderzoek gedaan naar mogelijkheden en onmogelijkheden in eventuele nieuwe pensioenstelsels. Collectieve risicodeling is een van de kernpunten waaraan aandacht wordt besteed. Nadat eerder het Centraal Planbureau al een studie deed, heeft nu ook een werkgroep van Netspar gekeken naar de mate waarin het principe van risico’s delen tussen verschillende generaties welvaartsverhogend werkt.

Netspar heeft met name gekeken naar risicodeling met toekomstige generaties. “Die vindt plaats doordat toekomstige deelnemers ook al (deels) worden blootgesteld aan financiële mee- en tegenvallers uit het heden. Deze vorm van risicodeling kan economische meerwaarde hebben, doordat risico’s over een groter aantal leeftijdscohorten kan worden gespreid, waardoor ieder leeftijdscohort een kleiner deel van het risico draagt.”
In het onderzoek is gekeken naar de wisselwerking tussen het welvaartseffect en discontinuïteitsrisico’s: het risico dat een deel van de pensioenpremie niet ten goede komt aan de vermogensopbouw, maar wordt gebruikt om tekorten uit het verleden af te dekken.

Drie scenario’s
Wordt de welvaartswinst berekend voor een toekomstige evenwichtsgeneratie (een zogeheten ‘steady state-generatie’) die toetreedt in een bestaand fonds met in verwachting al een positieve buffer, dan zou collectieve risicodeling een positief effect hebben van 4% van het aanvullend pensioeninkomen.

Uitgaande van een berekening over alle toekomstige generaties, waarbij nog geen evenwichtssituatie met voldoende buffer is bereikt, is de gemiddelde welvaartswinst volgens Netspar alsnog 3% tot 4% van het aanvullende pensioeninkomen. “Huidige generaties delen niet mee in deze winsten zodat het nog vele jaren duurt voordat deze winsten zich daadwerkelijk vertalen in hogere pensioenuitkeringen.”

In een derde berekening is gekeken naar het spreiden van de welvaartswinst door het continueren van risicodeling over alle generaties, dus ook de huidige. “In deze benadering delen dus ook de huidige generaties mee in de verder te realiseren welvaartswinst en zal de winst per generatie onder de standaardveronderstellingen uitkomen op 1% tot 2% van het aanvullend pensioeninkomen. Deze welvaartswinst komt in tegenstelling tot die bij de eerste twee benaderingen direct tot uiting in hogere pensioenuitkeringen omdat alle generaties in gelijke mate profiteren van het continueren van risicodeling.”

Wordt de huidige doorsnee-opbouw gehanteerd, dan komt de welvaartswinst zo’n 25% lager uit. “Dat geldt ook voor progressieve premies. Door over te stappen op degressieve opbouw stijgt de doelmatigheidswinst van risicodeling met toekomstige opbouw.” Het CPB berekende al dat het gezamenlijk delen van de risico’s tot 7% extra pensioen kan opleveren. De Pensioenfederatie ziet in de resultaten een bevestiging van de gedachte “dat een hoge mate van risicodeling een belangrijke pijler blijft in het nieuwe pensioenstelsel.”

Reageer op dit artikel