nieuws

‘Werknemers moeten recht op waardeoverdracht houden’

Pensioen

Waardeoverdracht van pensioenaanspraken kan enorm in de papieren lopen voor werkgevers en is een bekend probleem. Toch willen de Stichting van de Arbeid (STAR), het Verbond van Verzekeraars en de Pensioenfederatie het individuele recht op waardeoverdracht in stand houden. Wel stellen zij een nieuwe systematiek voor.

‘Werknemers moeten recht op waardeoverdracht houden’

De drie organisaties hebben nog op verzoek van de vorige minister van SZW over dit onderwerp geadviseerd. Zij zijn het eens met de opvatting van Henk Kamp dat er aanleiding is om het huidige systeem van waardeoverdracht te heroverwegen. Als gevolg van de massale overgang naar middelloonregelingen is de oorspronkelijke doelstelling van het recht op waardeoverdracht immers komen te vervallen. Bovendien kampen werkgevers met de zogenoemde bijbetalingsproblematiek. En dan is er nog de overgang naar het reële pensioencontract die de complexiteit van de keuze om wel of niet overdragen nog verder zal vergroten.
Toch hecht het drietal zeer aan de individuele keuzevrijheid van werknemers en wil het daarom wel ‘een serieuze poging’ doen om te onderzoeken of het individuele recht op waardeoverdracht in stand kan worden gehouden, maar dan wel door een wijziging van de systematiek. “Een belangrijk element van de te onderzoeken nieuwe systematiek is dat afkoop en inkoop in beginsel plaatsvinden op basis van de geldende tarieven hiervoor van de betrokken pensioenuitvoerders. De huidige wettelijke rekenregels zouden daarmee kunnen worden geschrapt.” De komende maanden wordt een vervolgadvies voorbereid.

Reageer op dit artikel