nieuws

Florius mag niet eisen dat wijziging via adviseur loopt

Financiële planning

Florius mag niet eisen dat wijziging via adviseur loopt

In een niet-bindend advies stelt de Geschillencommissie Financiële Dienstverlening van het klachteninstituut Kifid dat Florius niet de eis mag stellen dat het advies van een adviseur nodig is inzake kleine wijzigingen die inherent zijn aan het afgesloten product en waarvoor een consument ook in het algemeen geen advies zou inwinnen.

De uitspraak betreft een zaak uit 2009 waarbij een consument via bemiddeling van een tussenpersoon een hypothecaire geldlening heeft afgesloten bij Florius ter hoogte van € 213.000. Bij het aangaan van de overeenkomst heeft de consument de te betalen rentevergoeding vastgezet voor vijf jaar en verklaard akkoord te gaan met de algemene voorwaarden. In deze voorwaarden staat onder meer: “Als de executiewaarde van uw woning is veranderd, kunt u Florius vragen uw rente te veranderen. Ook staat in de algemene voorwaarden opgenomen op welke wijze de leningsvoorwaarden kunnen worden veranderd na het aflopen van een rentevaste periode.”

Offerteaanvraag
In januari 2015 vraagt de consument aan Florius om een offerte ten einde de rentevaste periode van zijn lening tussentijds open te breken en opnieuw vast te zetten tegen de op dat moment geldende marktrente. De consument weet dat hij een boeterente moet betalen wegens vervroegde aflossing. Het antwoord van Florius luidt dat een dergelijk verzoek pas in behandeling wordt genomen op het moment dat dit verzoek wordt ingediend via een (onafhankelijk) adviseur.

Vordering
De consument vordert in zijn klacht dat Florius wordt veroordeeld tot het uitbrengen van een offerte voor de omzetting van zijn rentevaste periode, zonder dat daarvoor eerst een advies dient te worden ingewonnen bij een adviseur.

Eenvoudig
Volgens de consument is de gewenste omzetting relatief eenvoudig waarvoor advies niet redelijkerwijs benodigd is. Consument wijst er op dat aan de overeenkomst tussen partijen, behalve de rentevaste periode, niets hoeft te worden gewijzigd. Volgens hem is het dan ook onnodig dat sprake is van een verplicht advies, hetgeen aanzienlijke kosten met zich meebrengt. Ook vindt consument het voorstel om gebruik te maken van een intern adviseur van Florius tegen een vergoeding van € 650, buitenproportioneel en onnodig.

Intermediaire maatschappij
Florius heeft zich in haar verweer op het standpunt gesteld dat zij niet gehouden kan worden om mee te werken aan de door consument gewenste omzetting, zonder dat zij daaraan de eis mag stellen dat consument dit via een adviseur verzoekt. Florius heeft daarbij gewezen op het feit dat zij een intermediaire maatschappij is, die geen offertes uitbrengt zonder dat sprake is van een advies door een derde partij. Om de consument tegemoet te komen bood Florius bij wijze van uitzondering aan om tegen een vergoeding van € 650 een intern adviseur aan te wijzen die voor het verplichte advies kon zorgen.

Beoordeling
Ter beoordeling ligt de vraag voor of Florius op basis van de gemaakte afspraken tussen partijen kan vasthouden aan haar beleid dat een rentewijziging bij een vaste rente niet zonder tussenkomst van een adviseur kan worden doorgevoerd, dan wel of zij deze eis in redelijkheid niet mag stellen. De Geschillencommissie is van oordeel dat dit laatste het geval is.

Toelichting
De Commissie zegt in een nadere toelichting dat Florius geen verplichting heeft om mee te werken aan het openbreken van de rentevaste periode. Uit de correspondentie met Florius blijkt echter dat Florius wel bereid is hieraan mee te werken. Zij stelt echter wel de voorwaarde dat de klant dit verzoek via een adviseur indient, dan wel een intern adviseur raadpleegt. Nu het kennelijk beleid is dat de rentevaste opengebroken mag worden, gaat de Geschillencommissie ervan uit dat een dergelijke wijziging ook voor de consument mogelijk is. Volgens de Commissie is sprake van kleine wijzigingen die inherent zijn aan het afgesloten product en waarvoor consument ook in het algemeen geen advies zou vragen, het niet redelijk is de verplichting op te leggen om daarvoor advies in te winnen. De conclusie luidt dan ook dat Florius in redelijkheid niet kan vasthouden aan de stelling dat zij, omdat sprake is van een intermediaire maatschappij, geen rentewijziging wenst door te voeren zonder dat het verzoek daartoe door een adviseur is ingediend.

 

Reageer op dit artikel