nieuws

Dijsselbloem versoepelt solvabiliteitscriterium

Financiële planning

Minister Dijsselbloem (Financiën) wil de richtlijnen voor het Theoretisch Solvabiliteitscriterium voor levensverzekeraars (TSC) versoepelen: de rapportage-eisen worden beperkt en de factor die onder meer de hoogte van de benodigde solvabiliteit bepaalt, gaat omlaag. Daarmee komt de minister deels tegemoet aan de wensen van de levensverzekeraars. Die zien nog liever helemaal geen TSC en willen wachten tot de invoering van de Europese Solvency II-richtlijn in 2016.

Dijsselbloem versoepelt solvabiliteitscriterium

Met de TSC-regeling, die gepland staat voor invoering in januari, wil Financiën vooruitlopen op de nieuwe solvabiliteitsregels. Het Verbond van Verzekeraars is daar tegen. "Je kunt beter een duidelijk Solvency II-pakket doorvoeren dan een afwijkend nationaal pakket van regels. Dan hou je in Europees verband een gelijk speelveld", liet directeur Leo de Boer onlangs weten op AMWeb.
Soepeler
Dijsselbloem wil de overgangsregeling, bedoeld om de financiële positie van levensverzekeraars te beschermen, echter toch doorvoeren. In het TSC is onder meer opgenomen wanneer een levensverzekeraar dividend mag uitkeren. De regeling is geconsulteerd en Dijsselbloem heeft zijn bevindingen aan de Tweede Kamer bekendgemaakt. "Verzekeraars wensen zich voor te bereiden op de invoering van de Solvency II-richtlijn en verschillende verzekeraars vinden daarom de invoering van het TSC een te hoge last." Aan die oproep geeft de minister deels gehoor: hij blaast de invoering van het TSC niet af, maar versoepelt wel de daarmee gepaard gaande eisen. Zo worden de rapportageverplichtingen voor de 40 levensverzekeraars die geraakt worden door het TSC beperkt. "Als gevolg hiervan zijn de administratieve lasten die uit de ministeriële regeling voortvloeien verder beperkt, zonder afbreuk te doen aan het doel van regeling."
Schalingsfactor
De schalingsfactor die de uiteindelijke hoogte bepaalt van het TSC, gaat van 95% naar 90%. "Op deze wijze wordt tegemoetgekomen aan de wens om rekening te houden met het politieke compromis dat bereikt is over de conceptrichtlijn Omnibus II met betrekking tot aanpassing van de Solvency II-richtlijn. In dit politieke compromis is een aantal verlichtingen opgenomen voor levensverzekeraars ten opzichte van de oorspronkelijke Solvency II-richtlijn."
Overleg
Dijsselbloem geeft aan dat het TSC feitelijk maar één jaar leidend zal zijn: "Ik ben voornemens om samen met DNB en het Verbond van Verzekeraars in overleg te treden hoe we in het wijzigingsbesluit Wft 2015 kunnen voorsorteren op de situatie dat de Europese uitvoeringsverordening daadwerkelijk in 2014 afgerond is. In die situatie worden de kapitaaleisen onder Solvency II in 2015 belangrijker dan de TSC-berekening voor het vaststellen of een verklaring van geen bezwaar gewenst is voor het doen van dividenduitkeringen."

Toegemoetkoming
Het Verbond van Verzekeraars blijft tegen invoering van de voorloopregeling, maar ziet lichtpuntjes: "Het Verbond houdt principiele bezwaren aangaande nut, noodzaak en timing van de TSC-regeling en heeft meerdere malen gewezen op het belang van een level playing field in Europa en behoud van een goede concurrentiepositie. Wel ziet het Verbond in de verlaagde schalingsfactor en de verlichting in administratieve lasten een tegemoetkoming van de minister. Het Verbond vindt het bemoedigend dat de minister bereid is de Europese ontwikkelingen mee te nemen en komend jaar in overleg met de sector te bezien hoe om te gaan met het jaar 2015."

Reageer op dit artikel