nieuws

Menzis dringt papierverbruik drastisch terug

Cijfers

Menzis heeft in 2011 een positief resultaat van € 43,8 mln (2010: € 130,04 mln) geboekt. Zowel op de basisverzekering als op de aanvullende verzekeringen is een positief financieel resultaat geboekt. De beleggingen leverden een resultaat op van € 8,9 miljoen euro. De totale omzet (premies en bijdragen) over 2011 bedraagt € 5,21 mld (2010: € 5 mld).

Menzis dringt papierverbruik drastisch terug

Menzis boekt in 2011 een positief technisch resultaat: € 14,9 mln uit de basisverzekering en € 27,8 mln uit de aanvullende verzekeringen. De daling van het technisch resultaat ten opzichte van 2010 hangt mede samen met hogere lasten uit oninbare vorderingen. De schadelast neemt toe van € 4,68 mld tot € 4,92 mld. Daarmee stijgt de schaderatio van 93,7 % naar 94,4 %. Het aantal verzekerden van Menzis is in 2011 met bijna 15.000 afgenomen tot 2.100.123. Het label Menzis laat een licht verlies zien terwijl de labels Azivo en AnderZorg groeien. Het positieve resultaat wordt toegevoegd aan de reserves en aangewend om de solvabiliteit verder te versterken. Dit laatste is nodig vanwege Solvency II. Met een solvabiliteitsratio voor de coöperatie van 1,98 aan het einde van 2011 voldoet Menzis ruimschoots aan de wettelijke solvabiliteitseisen.
Menzis heeft 1.999 fte (2010: 2.074) aan medewerkers in de boeken staan. Het ziekteverzuim bij de verzekeraar neemt in 2011 met 0,2 % toe tot 4 %. Opvallend detail betreft het papiergebruik bij Menzis. Dat is vorig jaar teruggebracht van 830.000 kg naar 493.000 kg.

Reageer op dit artikel