nieuws

Verbond reageert verheugd: ‘Afschaffen doorsneepremie pensioen goed nieuws’

Branche 1135

De verzekeringssector wil zich de komende vier jaar inzetten voor werkbare hervorming van het pensioenstelsel en de arbeidsmarkt. Overleg met kabinet en maatschappelijke organisaties over de nadere uitwerking van de kabinetsvoornemens is van groot belang, zo meldt het Verbond van Verzekeraars. Het Verbond is onder andere verheugd dat het kabinet het besluit heeft genomen om de doorsneepremie voor pensioenen af te schaffen.

Verbond reageert verheugd: ‘Afschaffen doorsneepremie pensioen goed nieuws’

Het regeerprogramma zet volgens het Verbond stappen in de goede richting. De verzekeringssector heeft vooral oog voor de onderwerpen: arbeidsmarkt, pensioenstelsel, belastingen en veiligheid. Het kabinet wil volgens het Verbond kleine werkgevers tegemoet komen en het aannemen van nieuw personeel bevorderen door het tweede jaar loondoorbetaling bij ziekte te collectiviseren. “Deze maatregel leidt echter naar verwachting tot minder effectieve re-integratie (doordat er een knip komt in verantwoordelijkheden tussen het eerste en het tweede jaar) en daarmee tot hoger verzuim en dus uiteindelijk ook juist tot hogere lasten voor kleine werkgevers.” Het Verbond stelt voor dat dit voorstel goed getoetst moet worden op uitvoerbaarheid.

Pensioenstelsel

“Het is bijzonder goed nieuws voor de pensioenen van alle Nederlanders dat het kabinet het besluit heeft genomen tot afschaffen van de doorsneepremie. Wel vereist de uitwerking van deze plannen, samen met sociale partners, nog de nodige aandacht”, zo meldt het Verbond. Vooral de complexiteit van collectieve buffers moet volgens het Verbond goed worden afgewogen tegen de geringe voordelen ervan die bovendien ook op andere manieren te behalen zijn.

Hypotheekrente

Op het punt van belastingen vindt het Verbond dat het kabinet ambitieuze voorstellen heeft waarbij het stelsel wordt vereenvoudigd, de lasten op arbeid verlaagd, de belastingdruk op milieuvervuiling verhoogd en tarieven voor het bedrijfsleven concurrerend wordt gemaakt. “De verzekeringssector hecht er aan zijn rol als belangrijke financier van economische bedrijvigheid en ten aanzien van individuele vermogensopbouw te blijven spelen. Fiscale maatregelen, zoals het beperken van de verliesverrekening in de vennootschapsbelasting, hebben echter rechtstreekse impact op de solvabiliteit en het aan te houden kapitaal door verzekeraars. Ten aanzien van de afbouw van de hypotheekrenteaftrek waarschuwen verzekeraars voor de effecten op individuele huishoudens en de woningmarkt van al te snelle afbouw van deze aftrek.”

Cyberveiligheid

Het Verbond, dat onlangs pleitte voor een keurmerk cyberrisico’s, meldt over dit onderwerp: “Het Verbond is verheugd dat het kabinet de handschoen oppakt om samen met het Verbond en andere (branche)organisaties maatregelen uit het eerder uitgebrachte Verkeersveiligheidsmanifest te realiseren. Het is goed dat het kabinet mensen tegemoet komt door de eigen bijdrage WMO en Wlz te vereenvoudigen, maar deze aanpassing kan nadelige effecten hebben op het goed regelen van letselschade-uitkeringen.”

Reageer op dit artikel