nieuws

Motie verworpen: AFM en DNB behouden ‘flexibele schil’ in kostenkader

Branche 2713

Motie verworpen: AFM en DNB behouden ‘flexibele schil’ in kostenkader

Een motie van Kamerlid Aukje de Vries (VVD) om de recent geïntroduceerde flexibele schil in het kostenkader van AFM en DNB te schrappen, heeft het niet gehaald. PvdA, SP, D66 en Christenunie stemden tegen.

De kostenkaders voor de toezichthouders voor de periode 2017 tot 2020 bevatten een zogenoemde flexibele schil: extra budget voor nu nog onvoorziene taken. Kamerlid Aukje de Vries diende een motie in tegen deze schil. Zij vindt de flexibele schil in het kostenkader een stimulans voor extra uitgaven, want het is extra flexibiliteit boven op het toegekende toezichtbudget. Ook vindt zij dat de stijging van de toezichtkosten een te zware last is voor het mkb.

Flexibiliteit is zinvol
Minister Dijsselbloem verdedigde zijn beleid in de Kamer als volgt. “De toezichthouders krijgen door nieuwe wetgeving soms nieuwe taken die extra kosten met zich mee brengen. Daar nemen we dan afzonderlijk een besluit over. Dat blijft zo. Maar er zijn ook kleinere aanpassingen in het toezicht die voort kunnen komen uit bijvoorbeeld een motie. Er is dan een extra accent in het toezicht nodig, of een extra onderzoek. Dan moeten we niet elke keer in overleg hoeven met de toezichthouders over de formatie. Enige flexibiliteit is dus zinvol.” De minister wees verder op de efficiencytaakstelling die de toezichthouders opgelegd hebben gekregen. “Die is hoger dan de flexibele schil. Meerjarig gezien krimpt het kostenkader, en dat is best knap in deze tijd van regulering van de financiële sector.”

Reageer op dit artikel