nieuws

Implementatie Europese distributierichtlijn kost verzekeraars én bemiddelaars miljoenen

Branche 3366

Implementatie Europese distributierichtlijn kost verzekeraars én bemiddelaars miljoenen

De implementatie van de Europese richtlijn verzekeringsdistributie lijkt verzekeraars en adviseurs een hoop geld te gaan kosten. De richtlijn die moet worden geïmplementeerd in de Wft, introduceert een standaard informatiedocument bij schadeverzekeringen. De nalevingskosten daarvan lopen in de miljoenen. Datzelfde geldt voor het productontwikkelingsproces dat nieuwe eisen gaat kennen waar ook bemiddelaars een intern proces voor moeten inrichten. Het concept-wetsvoorstel tot wijziging van de Wft ligt nu voor ter consultatie. Marktpartijen kunnen tot 31 januari 2017 hun mening geven.

In de Memorie van Toelichting (MvT) bij het wetsvoorstel staat dat de verzekeraar of bemiddelaar die een schadeverzekering ontwikkelt, een informatiedocument moet opstellen met daarin een samenvatting over de verzekeringsdekking, de wijze en duur van betaling van de premies, de belangrijkste uitsluitingen, de verplichtingen, de looptijd en wijze van beëindiging. Er komt een gestandaardiseerde presentatievorm van het informatiedocument en dat moet door de verzekeraar of de bemiddelaar voor het sluiten van de verzekeringsovereenkomst aan de consument worden verstrekt.

ICT-systemen
De eenmalige nalevingskosten voor het aanpassen van ICT-systemen (o.a. websites) bedragen volgens het ministerie van Financiën naar schatting € 10.000 per verzekeraar. De kosten voor
het opstellen van een informatiedocument per schadeverzekering belopen naar verwachting € 1500. De totale eenmalige nalevingskosten voor het aanpassen van ICT-systemen worden geschat op € 1.600.000. De structurele nalevingskosten (o.a. aanpassen van informatiedocumenten) bedragen naar schatting € 5000 per verzekeraar. De totale structurele nalevingskosten worden geschat op € 800.000.

Productontwikkelingsproces
Verzekeraars moeten ook nagaan of hun productontwikkelingsproces voldoet aan de regels die voortvloeien uit de richtlijn verzekeringsdistributie. Een en ander wordt nog verder uitgewerkt in het Bgfo. In de Memorie van Toelichting staat: “Een hoogopgeleide medewerker zal 40 uur nodig hebben om dit na te gaan en eventueel het productontwikkelingsproces aan te passen. Uitgaande van een uurtarief van € 55 worden de eenmalige nalevingskosten per verzekeraar geschat op € 2200. De totale eenmalige nalevingskosten komen naar schatting uit op € 352.000.”

Intern proces bemiddelaar
Maar ook de bemiddelaar in verzekeringen dient net als de verzekeraar de doelgroep van het verzekeringsproduct te bepalen en moet periodiek evalueren of het product nog steeds passend is voor de doelgroep, zo meldt de MvT. “Relevante informatie voor het productontwikkelingsproces (bijvoorbeeld als de verzekering niet langer passend is voor de doelmarkt) dient te worden gedeeld met de verzekeraar respectievelijk bemiddelaar die het verzekeringsproduct heeft ontwikkeld. Hiertoe dient de bemiddelaar interne processen te hebben.” De MvT: “Een hoogopgeleide medewerker zal 20 uur nodig hebben om dit proces goed in te richten voor de bemiddelaar. De eenmalige nalevingskosten per bemiddelaar worden geschat op € 1100. De totale structurele nalevingskosten per bemiddelaar worden geschat op € 550. Uitgaande van 8043 bemiddelaars in verzekeringen worden de totale eenmalige nalevingskosten geschat op € 8.847.300 en de totale structurele nalevingskosten op € 4.423.650.”

Transparantie
In de richtlijn gaat het ook over beloningstransparantie. Er staat dat een verzekeraar de cliënt voorafgaand aan de totstandkoming van een verzekeringsovereenkomst moet informeren over de aard van de vergoeding die haar werknemers ontvangen met betrekking tot de desbetreffende verzekering.

Over de bemiddelaar staat er het volgende: “Een bemiddelaar of adviseur informeert de cliënt voorafgaand aan de totstandkoming van een schadeverzekeringsovereenkomst over de wijze waarop hij wordt beloond. Dat wil zeggen: hij informeert de cliënt of hij werkt op basis van een rechtstreeks door de cliënt betaalde provisie, op basis van provisie betaald door de aanbieder of op basis van een andere soort vergoeding inclusief economische voordelen van welke aard dan ook. Indien een provisie rechtstreeks door de cliënt wordt betaalt, doet de bemiddelaar of adviseur mededeling van de hoogte van het bedrag of, indien het bedrag niet kan worden achterhaald, de wijze van berekening van de provisie.”

Het lijkt er daarmee op dat de richtlijn geen actieve provisietransparantie bij schadeverzekeringen introduceert.

Geen adviesplicht
De minister laat in de MvT tevens weten dat er geen gebruik wordt gemaakt van de mogelijkheid die de richtlijn biedt om voor bepaalde verzekeringen advies verplicht te stellen. “Van deze lidstaatoptie wordt geen gebruik gemaakt omdat de cliënt de keuze dient te hebben om al dan niet advies in te winnen.”

Reageer op dit artikel