nieuws

Protocol voor failliet intermediair introduceert ‘interim-adviseurs’

Branche

Protocol voor failliet intermediair introduceert ‘interim-adviseurs’

Adfiz, de OvFD en het Verbond van Verzekeraars hebben overeenstemming bereikt over het ‘protocol afwikkeling faillissement intermediair’. De brancheorganisaties willen met het protocol maatregelen treffen om bij het faillissement van een intermediair de positie van de betrokken klanten beter te waarborgen. Adfiz en de OvFD gaan daartoe zorgen voor een landelijk dekkend netwerk van interim-adviseurs.

Bij een faillissement van een intermediair vervult een curator een centrale rol vanuit de Faillissementswet. Er zijn daarnaast verschillende marktpartijen bij een faillissement betrokken, die allemaal andere belangen kunnen hebben. Het protocol wil borgen dat op het snijvlak van de Faillissementswet en de Wet financieel toezicht het klantbelang centraal komt te staan.

Betekenis voor marktpartijen
Dat vraagt inspanningen van zowel verzekeraars als intermediairs om te borgen dat de dienstverlening kan worden gecontinueerd. Hierbij is het van belang dat de curator zo snel mogelijk na een uitgesproken faillissement voorzien wordt van adequate informatie en mogelijkheden krijgt aangereikt om de dienstverlening aan de klant voort te zetten gedurende zijn zoektocht naar een koper.

Aanbieders
In de praktijk betekent het protocol voor aanbieders dat ze een interne coördinator moeten aanstellen die de informatie voor de curator ontsluit. In het protocol staat dat aanbieders gedurende een afkoelperiode van drie maanden hun rechten niet uitoefenen. Aanbieders doen echter geen afstand van hun rechten. Als een faillissement niet in de driemaandsperiode is afgewikkeld kunnen de aanbieders alsnog hun rechten uitoefenen. In de driemaandsperiode kan de curator oplossingen vinden.

Intermediairs
Adfiz en de OvFD kondigen aan dat ze zullen zorgen voor een landelijk dekkend netwerk van interim-adviseurs. De curator kan gebruik maken van een interim-adviseur. “Aan een kandidaat interim-adviseur worden eisen gesteld, mede gelet op de complexiteit van de materie en de reikwijdte van het protocol. De kandidaat interim-adviseur zal over voldoende kennis en ervaring moeten beschikken om zijn rol te kunnen vervullen”, aldus de koepels.

Interim
Het protocol meldt dat het wenselijk is dat een interim adviseur ervaring heeft opgebouwd met vergelijkbare portefeuilles als die van de gefailleerde intermediair. Als een verzekeraar objectieve en  gerechtvaardigde bezwaren heeft jegens een interimmer, dan kan hij dat aan de curator kenbaar maken. Van de interim-adviseur wordt verwacht dat hij geen relaties van de gefailleerde intermediair zal overboeken naar zijn portefeuille gedurende zijn aanstelling en dat hij ook na beëindiging van zijn aanstelling deze relaties niet oneigenlijk zal benaderen met de intentie om ze voor wat betreft de bestaande verzekerings- of hypotheekovereenkomsten over te boeken naar zijn portefeuille.

Klant
In de praktijk betekent het protocol volgens de drie partijen voor de klant dat die voortaan vanuit één centraal punt, de curator, wordt geïnformeerd over de ontstane situatie. “Verschillende brieven aan de klant vanuit de diverse partijen over het faillissement behoren tot het verleden. De dienstverlening aan de klant wordt gecontinueerd en de klant wordt geïnformeerd over de afwikkeling van het faillissement en zijn mogelijkheden daarbij”, aldus het protocol.

Verantwoordelijkheid
Leo De Boer (Verbond), Enno Wiertsema (Adfiz) en Colinda Rosenbrand (OvFD) zijn unaniem over het protocol: “Uit de laatste CBS-cijfers blijkt dat er relatief weinig faillissementen onder intermediairs zijn. Dat is voor de bedrijfstak heel goed nieuws, maar een klant die met een faillissement te maken krijgt mag niet tussen wal en schip vallen. De dienstverlening aan de klant moet worden gecontinueerd. Hierbij is coördinatie branchebreed van belang. Als bedrijfstak moeten wij hier onze maatschappelijke verantwoordelijkheid pakken.”

Rol als interimmer
Geïnteresseerden voor een rol als interim-adviseur kunnen zich voor informatie wenden tot Adfiz en de OvFD. De brancheorganisaties zien het protocol als zelfregulering. Het Verbond heeft het protocol geagendeerd voor de ALV in juni 2015. De datum van inwerkingtreding zal daarna bekend worden gemaakt. De scope van het protocol heeft betrekking op alle faillissementen van intermediairs.

Reageer op dit artikel