nieuws

Dijsselbloem: ‘Slordige cultuur bij raad van toezicht AFM’

Branche

“De raad van toezicht vervult een voorbeeldfunctie bij de AFM en voor de financiële sector en dient om die reden onomstreden te zijn. Dit vraagt om verdere professionalisering, maar ook om een open cultuur waarin leden van de raad van toezicht zichzelf en elkaar aanspreken op gedrag.” Dat zegt minister Jeroen Dijsselbloem naar aanleiding van onderzoek naar de praktijk van compliance, nevenfuncties en integriteit binnen de raad van toezicht van de AFM.

Dijsselbloem: ‘Slordige cultuur bij raad van toezicht AFM’

“Het onderzoek levert geen aanwijzingen op dat er sprake is van misstanden bij de raad van toezicht”, schrijft de minister van Financiën aan de Tweede Kamer. “Er zijn geen aanwijzingen dat regels bewust zijn overtreden of dat er met kennis van de toezichthouder in privébelang is gehandeld.”
Wel wordt in het rapport geconstateerd dat de compliancedossiers niet altijd volledig zijn omdat meldingen niet of te laat zijn gedaan. “Er is, waar grote zorgvuldigheid is vereist, sprake van een slordige cultuur”, aldus de minister. Uit de compliancedossiers van de toezichthouders bleken twee maal lichte overtredingen van de complianceregelgeving. In beide gevallen betrof het een melding achteraf van een beleggingstransactie die vooraf had moeten worden voorgelegd. Bij andere toezichthouders werden nevenfuncties niet tijdig gemeld.

Nevenfuncties
Ook ontbreekt, schrijft de minister, een ‘gemeenschappelijk vastgesteld wegingskader’ voor de vraag of een nevenfunctie kan worden vervuld. “Daardoor vinden regelmatig ad hoc discussies plaats in de raad van toezicht en is er onduidelijkheid over hoe te handelen. Dat leidt af van de toezichthoudende taak.” In het rapport staat: “Er is onvoldoende afstand gehouden van de instellingen die onder toezicht staan, en ook eventuele adviesfuncties zouden daar niet moeten worden vervuld.”
De minister wil geen namen noemen. “Vanwege de privacygevoeligheid van de tot individuele leden van de raad van toezicht te herleiden informatie en de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van betrokkenen worden de bevindingen geanonimiseerd.”

Vervolgstappen
Dijsselbloem wil een aantal maatregelen treffen. Hij wil meer aandacht voor gedrag en cultuur in de raad van toezicht. Regels op het gebied van compliance, integriteit en gedrag zullen eenduidiger en beter toegankelijk worden gemaakt zodat zij een helder afwegingskader voor besluitvorming vormen. De minister: “Onderdeel daarvan zullen duidelijkere regels zijn met betrekking tot financiële privébelangen zodat elke schijn van belangenverstrengeling kan worden vermeden.”

Diversiteit
Ook de profielschets voor de raad van toezicht zal in het licht van de aanbevelingen worden herzien waarbij meer diversiteit nodig wordt geacht. “Bij (her)benoemingen zullen alle nevenactiviteiten en compliance-dossiers van kandidaten door mij worden gewogen”, waarschuwt de minister.

Vacatures
Dijsselbloem zegt dat in de loop van dit jaar drie leden de raad van toezicht al hebben verlaten. “Dat biedt ruimte voor vernieuwing.” De termijn van Henriëtte Prast verliep inderdaad afgelopen september. Toezichthouders Joop Feilzer en Maarten Schönfeld zaten nog niet aan het einde van hun termijn. Maar ook zij staan al niet meer in het lijstje op de site van de AFM. Alleen de namen van voorzitter George Möller en Diana van Everdingen zijn over. Ook George Möller moet het veld ruimen. Volgens de minister heeft Möller zelf aangeboden zijn functie eerder dan de afloop van zijn benoemingstermijn ter beschikking te stellen. “Uit een oogpunt van continuïteit heb ik hem bereid gevonden om aan te blijven totdat een nieuwe voorzitter is aangetreden, dit zal uiterlijk per 1 maart 2015 zijn.” Deze actie betekent dat Van Everdingen het enige lid is dat mag blijven.

Reageer op dit artikel