nieuws

Markt komt met nieuw beloningsmodel volmachten

Branche

Markt komt met nieuw beloningsmodel volmachten

Een nominaal tarief voor polissen van consumenten en zzp’ers en een waardegerelateerd tarief voor zakelijke verzekeringen. Dat is in essentie het nieuwe model voor volmachtbeloning dat door een aantal grote verzekeraars en volmachtbedrijven is ontwikkeld en in 2015 wordt ingevoerd.

Voor verzekeringen voor consumenten en zzp’ers ontvangen gevolmachtigde agenten vanaf dat moment  een vaste beloning per polis per jaar, het zogenoemde nominaal tarief. Voor zakelijke verzekeringen wordt een waardegerelateerd tarief (percentage van de premie) met waarborgen ingevoerd.
Start
In het voorjaar van 2013 zijn de informele gesprekken tussen een aantal verzekeraars en gevolmachtigde agenten gestart. “Op dat moment was duidelijk dat het Verbond van Verzekeraars en de NVGA (Nederlandse Vereniging van Gevolmachtigde Assurantiebedrijven) geen gemeenschappelijk model voor volmachtbeloning zouden presenteren”, aldus de initiatiefnemers.
Partijen
Twaalf partijen hebben nu hun handtekening gezet onder het nieuwe model. De verzekeraars Aegon, ASR, Avéro Achmea, DAS Rechtsbijstand, Generali, De Goudse en REAAL en de gevolmachtigde agenten Van Lanschot Chabot, Nedasco, de leden van de Noordeloos Groep, Schouten Zekerheid en Thoma Assuradeuren participeren in het initiatief. Zij verwachten dat meer verzekeraars en gevolmachtigde agenten zich achter de plannen zullen scharen. De AFM en het Verbond hebben al positief gereageerd.
Gefaseerd
De introductie van het nieuwe model verloopt in fases. In een periode van drie jaar is de omschakeling geheel afgerond. Over 2013 en 2014 is de beloning nog waardegerelateerd (percentage van de premie) voor alle productsoorten. In deze overgangsjaren gelden vaste percentages en een procentuele begrenzing op portefeuilleniveau met het oog op de wettelijk vereiste passendheid. In 2015 gaat het nieuwe model van start.
De kenmerken:

  • Nominaal tarief (vaste prijs per productsoort per jaar) in 2015 voor verzekeringen voor particulieren en  zzp-ers.
  • Waardegerelateerd tarief met waarborgen voor zakelijke verzekeringen. De waarborgen bestaan uit een maximum-percentage per (sub)branche op portefeuilleniveau, andere percentages bij special  limits (verzekeringen die de tekeningsbevoegdheid van de gevolmachtigd agent te boven gaan) en  verantwoording van het gebruik van dit tarief in het Uitvoeringsverslag.
  • Passendheid van de volmachtbeloning wordt geborgd door middel van benchmarking. Een beloning die binnen de benchmark blijft, wordt beschouwd als passend. Een overschrijding van de benchmark is mogelijk maar moet dan grondig worden onderbouwd. Het benchmarkonderzoek wordt driejaarlijks uitgevoerd, voor het eerst in 2015. Vooruitlopend daarop vindt in 2014 een nulmeting plaats op de volmachtbeloningen 2014. Daaraan zullen de volmachtbeloningen voor 2014 worden getoetst.
  • De volmachtbeloningen worden jaarlijks vooraf vastgesteld. In de beloning zijn alle voorkomende werkzaamheden van de gevolmachtigde agent begrepen. Er kunnen door het jaar heen geen extra’s worden verdiend of – zeer bijzondere omstandigheden daargelaten – kortingen worden opgelegd. Bij de waardegerelateerde beloning zijn er geen maxima op polisniveau van toepassing.
  • De gevolmachtigden rapporteren ieder half jaar in een Uitvoeringsverslag aan de verzekeraar over de gang van zaken in de volmacht. Het Uitvoeringsverslag bevat informatie over de technische resultaten, eventuele plannen om die te verbeteren, de voortgang van verbeterplannen en de performance in relatie tot de service levels die zijn afgesproken in de samenwerkingsovereenkomst volmacht. Ook geven gevolmachtigde agenten inzicht in hun aanpak van het risico op beloningsgestuurde productie. Met het uniforme Uitvoeringsverslag kan de verzekeraar ook beter inzicht in de volmachttekening aan de toezichthouders geven.
Reageer op dit artikel