nieuws

Inspecteur niet verantwoordelijk voor controle risicodekking

Archief

Inspecteur niet verantwoordelijk voor controle risicodekking

Een verzekeringsinspecteur die namens de verzekeraar jaarlijks met de verzekerde de risico’s doorneemt, heeft niet als taak erop toe te zien dat alle risico’s van de klant zijn afgedekt. De tussenpersoon en niet de inspecteur is de belangenbehartiger van de verzekerde, zo bevestigt de rechtbank Amsterdam in een recente uitspraak.

De zaak draait om een eigenaar van een aantal bedrijven die zich bezighouden met varkenshouderij en veevoederhandel. In het voorjaar van 2002 blijkt er veevoer te zijn besmet met het middel MPA, waardoor diverse varkenshouders aan wie voer is geleverd, schade lijden. Diverse ondernemingen binnen de groep worden in 2007 aansprakelijk gesteld voor de schade; de rechter wijst de geëiste vergoedingen gedeeltelijk toe.
De eigenaar begint vervolgens een rechtszaak tegen zijn verzekeraar Delta Lloyd, omdat de schade niet op de aansprakelijkheidspolis is gedekt. De varkenshouder bestrijdt dat, omdat de inspecteur herhaaldelijk zou hebben gezegd dat ‘zij goed verzekerd waren’. “Als hier iets gebeurt, dan is dat verzekerd”, waren volgens de eisende bedrijfseigenaar de woorden van de inspecteur, die zich zou hebben opgesteld als intermediair.

Geen bevoegdheid
De rechtbank wijst de vordering af. De toezegging van de inspecteur was onvoldoende bepaald en van een bevoegdheid van de verzekeringsinspecteur om beslissingen te nemen over de dekking, is niet gebleken. De stelling van de eiser dat de inspecteur de facto als tussenpersoon optrad, veegt de rechter eveneens van tafel. “Eiser was ervan op de hoogte dat de inspecteur een inspecteur van Delta Lloyd was. Een verzekeringsinspecteur heeft als taak om ten behoeve van de verzekeringsmaatschappij regelmatig de risico’s in kaart te brengen. Het is niet primair de taak van een inspecteur om de belangen van de verzekeringsnemer te behartigen. Dat geldt temeer in een geval waarin de verzekeringnemer door een professionele verzekeringstussenpersoon wordt bijgestaan.” Uit de voorhanden stukken blijkt dat de varkenshouder werd bijgestaan door Best Intermediair.

Het was evenmin de taak van de inspecteur om te zorgen voor een productaansprakelijkheidsverzekering die de schade mogelijk wel had kunnen dekken, zegt de rechbank. “Delta Lloyd heeft te kennen gegeven dat zij niet bereid was een dergelijke aansprakelijkheid te verzekeren. Het lag vervolgens op de weg van de tussenpersoon – en uitdrukkelijk niet op de weg van Delta Lloyd of haar inspecteur – om eiser hierover te adviseren en desgewenst elders een dergelijke verzekering af te sluiten.”

Reageer op dit artikel