nieuws

AFM staat winstgerelateerde volmachtcommissies toe

Archief

De Autoriteit Financiële Markten (AFM) zal volmachtcommissies die zijn gebaseerd op verzekeringstechnische resultaten volgend jaar nog toestaan. Die toezegging heeft de toezichthouder gedaan na een pleidooi daartoe door het Verbond van Verzekeraars en volmachtkoepel NVGA. Die vonden het aanstaande verbod per 1 januari 2012 op bonusprovisies bij schadeverzekeringen op dit punt onduidelijk.

AFM staat winstgerelateerde volmachtcommissies toe

Dat verbod is opgenomen in wijzigingsvoorstellen op het Besluit gedragstoezicht financiële ondernemingen (Bgfo). Schadeprovisies die verbonden zijn aan omzet of productie zijn straks niet langer toegestaan, evenals commissies die afbreuk doen aan het belang van de klant. Die formulering creëerde onduidelijkheid over het bestaansrecht van de resultaatafhankelijke winstcommissies, die door verzekeraars worden uitgekeerd voor goed portefeuillebeheer door de gevolmachtigde.
De AFM staat die winstcommissies in 2012 nog toe, "onder de absolute voorwaarde dat zij het belang van de klant niet ondermijnen en er geen verkapte omzetelementen in zitten", zo schrijft het Verbond aan zijn leden. De AFM waakt verder voor verschuiving van wegvallende bonusregelingen naar dit type winstcommissies en eist vóór 2013 een alternatief voor de huidige beloningsstructuur binnen het volmachtbedrijf.
Het overleg tussen de toezichthouder en de twee branchekoepels heeft verder opgeleverd dat de rechten op bonusprovisies en volumesturende commissies die in 2011 worden opgebouwd, nog in 2012 mogen worden uitgekeerd, ondanks dat ze in strijd zijn met de dan geldende regelgeving. Die regels hebben alleen betrekking op overeenkomsten die na 1 januari 2012 zijn ingegaan.

Reageer op dit artikel