nieuws

Genworth moet van rechter royement aov’s terugdraaien

Archief

Aanmaningen

 

niet aangekomen

 

bij verzekerde

 

Genworth is door de rechtbank in Arnhem veroordeeld tot het betalen van ruim _ 20.000 aan voorschotten aan een verzekerde, van wie twee aov’s ten onrechte zijn beëindigd.

 

De verzekerde sluit in 2007 twee TAF Zelfstandigenplannen, die beide een maandbedrag van _ 2.000 verzekeren in het geval de polishouder 80% of meer arbeidsongeschikt zou raken. Volgens de polisvoorwaarden ontvangt de verzekerde na twee jaar een gedeeltelijke uitkering als het afkeuringspercentage minimaal 35% bedraagt op basis van passende arbeid.

 

De klager raakt in maart 2008 arbeidsongeschikt; in 2009 starten de maandelijkse uitkeringen door Genworth. Na een onderzoek in september 2010 concludeert de maatschappij "dat u minder dan 35% arbeidsongeschikt zou zijn voor eigen of passend werk". De uitkering wordt daarom beëindigd.

 

De verzekerde vraagt een second opinion aan, die in december wordt uitgevoerd door een psycholoog. Die concludeert dat er sprake is van 80% tot 100% arbeidsongeschiktheid. "De voormalig manager van Genworth heeft vervolgens medegedeeld dat dit onderzoek zou worden geaccepteerd en dat Genworth de betalingen zou voortzetten", aldus de rechtbank. Dat gebeurt ook, tot mei van dit jaar. Dan wil Genworth een hernieuwd onderzoek bij instituut HSK; dat onderzoek komt er echter nooit. Eerst wordt een afspraak tweemaal op verzoek van verzekerde uitgesteld en vervolgens annuleert HSK de afspraak. Bovendien stuurt Genworth op 21 juni van dit jaar een brief dat de polissen zijn geroyeerd met terugwerkende kracht tot 1 november 2010 in verband met een betalingsachterstand.

 

De verzekerde spant daarom een kort geding aan, na twee vruchteloze verzoeken om de beëindiging van de polis ongedaan te maken, en vordert een voorschot van _ 20.800 in verband met nog te betalen uitkeringen.

 

Automatisch verzonden

De rechter wijst de vordering toe. De stelling van Genworth dat de klager niet heeft meegewerkt aan nader onderzoek naar de mate van arbeidsongeschiktheid, is volgens de rechtbank niet bewezen. "Dit betekent dat Genworth, zolang niet is komen vast te staan dat de eiser voor minder dan 35% arbeidsongeschikt is, het doen van de uitkering aan eiser dient te hervatten/voort te zetten en daartoe ook veroordeeld zal worden."

 

Met betrekking tot het royeren van de polissen oordeelt de rechter dat er weliswaar vier maanden geen premie is betaald omdat een wijziging van bankrekening niet door de verzekeraar is ontvangen, maar dat de door Genworth automatisch verzonden aanmaningen de verzekerde niet hebben bereikt. "Het is de vraag of het automatische systeem van verzenden wel sluitend is. Onvoldoende aannemelijk is dan ook geworden dat Genworth aan haar verplichting tot aanmaning heeft voldaan. Bij dit alles komt dat eiser geen enkel belang heeft bij het onbetaald laten van de maandelijkse premie, omdat hij daarmee zijn uitkering op de tocht zou zetten."

 

Fiscale kwestie

Tot slot speelt nog een fiscale kwestie: vanaf 1 januari 2011 moet loonheffing worden ingehouden op de periodieke uitkeringen. De loonbelastingsgegevens die bij verzekerde zijn opgevraagd, zijn ontvangen. Genworth heeft de verwerking van die gegevens uitbesteed aan een belastingadvieskantoor, maar problemen met de beveiliging gesignaleerd. Daarom is bij alle verzekerden standaard een belastingtarief van 52% gehanteerd. "Dat Genworth haar administratie niet op orde heeft, kan en mag niet voor rekening van eiser komen", oordeelt de rechtbank. De premies voor de polissen zijn bovendien niet als aftrekpost opgevoerd door de verzekerde. "Vooralsnog is onvoldoende aannemelijk geworden dat Genworth gehouden is loonheffing in te houden op de maandelijkse uitkering."

 

Reageer op dit artikel