nieuws

Sekse als bepalende factor voor levenpremies staat op de tocht

Archief

Europees Hof

 

schrapt mogelijk

 

uitzondering

 

Een klacht van een Belgische consumentenorganisatie heeft de discussie over geslacht als premiebepalende factor nieuw leven ingeblazen. Een Europees verbod dreigt, maar het Verbond van Verzekeraars pleit ervoor sekse-onderscheid bij levensverzekeringen te behouden.

 

De Belgische tegenhanger van de Consumentenbond, Test Aankoop, heeft een klacht ingediend bij het Europese Hof van Justitie over een zaak waarin het geslacht van de aanvrager de premie voor een levenpolis bepaalde. Advocaat-generaal Juliane Kokott van het hof vindt dat onderscheid naar geslacht niet terecht; het komt regelmatig voor dat haar visie wordt overgenomen door het in Luxemburg gevestigde Hof.

 

Kokott pleit voor het schrappen van uitzonderingen in richtlijn 2004/113, die voorzien in het hanteren van de sekse als premiebepalende factor voor zover dat kan worden onderbouwd door relevante en nauwkeurige actuariële en statistische gegevens.

 

Test-Aankoop en twee particulieren hebben bij het Belgische Hof gevraagd om vernietiging van de in nationale wetgeving vervatte richtlijn. Het Hof heeft daarop Luxemburg gevraagd of de richtlijn verenigbaar is met het beginsel van gelijke behandeling van mannen en vrouwen.

 

Geen biologisch verschil

Volgens Kokott gaat het bij de ter discussie staande uitzondering niet om duidelijke biologische verschillen tussen de verzekerden, maar gevallen waarin onderscheiden verzekeringsrisico’s hoogstens statistisch met het geslacht in verband kunnen worden gebracht. Daarnaast spelen ook economische en sociale omstandigheden een rol bij de te verwachten levensduur. "De advocaat-generaal stelt zich op het standpunt dat het rechtens niet passend is, verzekeringsrisico’s te koppelen aan het geslacht van een persoon. Verschillen tussen personen die louter statistisch met hun geslacht in verband kunnen worden gebracht, mogen bij de ontwikkeling van verzekeringsproducten niet leiden tot een verschillende behandeling van mannelijke en vrouwelijke verzekerden." Kokott stelt dat het geslacht een kenmerk is dat, net als ras en etnische afkomst, onlosmakelijk verbonden is met de persoon van de verzekerde, die daarop geen enkele invloed heeft. Zij adviseert het Hof om de uitzonderingsbepaling ongeldig te verklaren, met een overgangsperiode van drie jaar.

 

Weinig kans

Dat in levensverzekeringen verschillende premies worden gehanteerd voor mannen en vrouwen, is conform de Europese wetgeving. Een dergelijk onderscheid komt bovendien tegemoet aan de behoefte van consumenten, zo reageert het Verbond van Verzekeraars op het advies om alle sekse-onderscheid in verzekeringen te verbieden. Het Verbond geeft het advies weinig kans: "Vanwege de strijdigheid van het advies met bestaande wetgeving en richtlijn is het de vraag of het Europees Hof het overneemt. Als het Hof het advies wel zou volgen, moeten zowel Europese als Nederlandse wetgeving worden gewijzigd en premies (ook van sommige lopende polissen) worden aangepast. Wij vinden dit ongewenst, omdat de huidige situatie in een consumentenbehoefte voorziet."

 

In ons land wordt alleen bij levensverzekeringen een onderscheid gemaakt tussen man en vrouw bij het vaststellen van de premies. "Deze uitzondering mag worden gemaakt volgens Europese wetgeving alsmede de nieuwe ontwerp-richtlijn terzake."

 

Het Hof doet naar verwachting pas in 2011 uitspraak.

 

Reageer op dit artikel