nieuws

Zorgverzekerden volgend jaar fiks duurder uit.

Archief

Zorgverzekerden volgend jaar fiks duurder uit.

De premie voor de standaard(pakket)polis gaat volgend jaar met 3% omhoog en de wettelijke bijdragen met 11%. De AWBZ-premie stijgt met 8%. Ziekenfondsverzekerden gaan minder betalen voor een kleiner pakket maar daar zal tegenover staan, dat zij meer gaan betalen voor een uitgebreider aanvullend pakket.
Volgens de Rijksbegroting van het ministerie van VWS gaan volwassen verzekerden tot 65 jaar volgend jaar voor de standaardpolis een jaarpremie betalen van e 1.465,12 (nu e 1.416,48). De standaardpakketpolis (voor 65+ en 65-) en de standaardpolis voor 65-plussers stijgt van e 1.770,72 naar e 1.831,40. Dit betekent een premieverhoging van 3%. Dit jaar was de stijging 8,5%.
De premie voor de standaardpakketpolis voor studenten was vorige week nog niet vastgesteld. Deze premie zit namelijk verwerkt in de studiefinanciering en daar was overheid nog niet uit.
Wettelijke bijdragen
Ook de wettelijke bijdragen die particuliere verzekerden moeten betalen gaan omhoog. Verzekerden van 20 tot 65 jaar gaan e 492,19 betalen (nu e 416,64) hetgeen e 75,55 meer is.
De MOOZ-bijdrage stijgt van e 96 naar e 106,88. Verzekerden tot 20 jaar betalen e 53,44 (e 48) en 65-plussers betalen e 85,50 (e 76,80). Dit betekent een stijging van 11% (dit jaar was dit 18%).
De bijdrage voor de pooling van standaard(pakket)polissen stijgt met 20% (2003: 37%). Voor verzekerden van 20 tot 65 jaar (65-plussers betalen niet mee) wordt de bijdrage volgend jaar e 385,31 (nu e 320,64). Verzekerden onder de 20 jaar betalen e 192,66 (nu e 160,32).
AWBZ
De AWBZ-premie stijgt met 8% (1,8%) van 12,30% naar 13,25%. Sinds april van dit jaar zijn de aanspraken op de AWBZ niet meer gebaseerd op producten maar op functies (zoals verpleging). In 2004 zal de overheid hierbij voor verzekeraars prikkels aanbrengen “voor een goede zorginkoop en zorglevering”. Voor de AWBZ worden een aantal kostenbesparende maatregelen genomen. De belangrijkste is dat de eigen bijdragen voor intra- en extramurale zorg omhoog gaan.
Ziekenfonds
De procentuele ziekenfondspremie daalt voor werknemers van 1,70% naar 1,25% en blijft voor werkgevers 6,75%. Voor niet-werknemers wordt het 8,0% (nu 8,45%). De premie voor 65-plussers gaat 8,0% (8,45%) bedragen over het WAO-deel en 6,0% (6,45%) over het aanvullende pensioen.
De rekenpremie voor de nominale premie (het bedrag dat de verzekeraar met de algemene ziekenfondskas moet verrekenen, ongeacht wat hij zijn verzekerde in rekening brengt) wordt verlaagd van e 257,37 per jaar naar e 246,40 per jaar. VWS verwacht dat de verzekeraars (die de hoogte van de nominale premie zelf mogen vaststellen) op deze rekenpremie gemiddeld e 109,25 (98,38) tekort komen zodat zij gemiddeld e 355,75 (355,75) zullen vragen. Zorgverzekeraars Nederland komt binnenkort met berekeningen hierover.
Dat de procentuele premie en de nominale rekenpremie dalen, betekent niet dat de ziekenfondsverzekerde volgend jaar goedkoper uit is. Het ziekenfondspakket wordt namelijk verkleind. Een aantal dekkingen zullen (geheel of gedeeltelijk) door verzekeraars worden opgenomen in de aanvullende pakketten. Daar staat uiteraard een premieverhoging van het aanvullende pakket tegenover.
Vooruitlopend op de nieuwe basisverzekering is het bedoeling dat na 2004 de procentuele ziekenfondspremie fiscaal wordt geheven. De papieren berichtgeving van werkgevers naar ziekenfondsen wordt hierdoor beperkt. Dat gebeurt voorts door de elektronische aanlevering van gegevens volgens het zogenoemde RINIS-concept.
De Rijksbijdrage aan ziekenfondsen wordt volgend jaar verhoogd van e 2,67 mld naar e 2,80 mld. VWS is kennelijk teruggekomen op de stelling in de vorige Begroting, dat de Rijksbijdrage in verband met de basisverzekering moest worden afgebouwd. Vorig jaar werd de bijdrage verlaagd waardoor sommige ziekenfondsen een hogere nominale premie moesten vragen.
Ziekenfondspakket
Het ziekenfondspakket wordt, ter voorbereiding op de basisverzekering – VWS spreekt van standaardverzekering – versmald. De volgende dekkingen verdwijnen: fysio- en oefentherapie (tenzij i.v.m. een chronische ziekte), ivf-behandeling en medicatie, tandarts vanaf 18 jaar, zelfzorggeneesmiddelen (eerste gebruiksjaar) en zittend ziekenvervoer. De verzekeraars zullen de meeste dekkingen (geheel of gedeeltelijk) gaan opnemen in de aanvullende pakketten. Voor verzekerden vanaf 21 jaar gaat de anticonceptiepil uit het pakket. De verzekeraars hebben laten weten dat er weinig kans is, dat dit gedekt wordt op de aanvullende polissen. Bij een particuliere verzekering moet immers sprake zijn van een onzeker voorval en het gebruik van de pil valt daar niet onder. Voorts wordt een eigen bijdrage per apothekersrecept ingevoerd van e 1,50.
De verkleining van het ziekenfondspakket moet volgend jaar e 944 mln opleveren en daarna jaarlijks e 999 mln. De receptmaatregel moet jaarlijks zo’n e 210 mln gaan opleveren. Voor gehandicapten en chronisch zieken komt er een subsidieregeling voor buitengewone uitgaven. Het hoe en wat is nog niet uitgewerkt.
Stelsel
Uit de Begroting blijkt dat het kabinet in 2006 de verplichte standaardverzekering wil invoeren en dat het betreffende wetsvoorstel (kaderwet) eind juni 2004 naar de Tweede Kamer gaat. In 2005 komen er aparte wetsvoorstellen voor een invoeringswet en een uitvoeringsregeling. De standaardverzekering moet passen in de Europese (en andere relevante) wetgeving(en).
De standaardverzekering wordt privaat uitgevoerd. Uit de Begroting is echter niet op te maken of het om een private of publieke verzekering gaat. Dit zal, volgens Zorgverzekeraars Nederland, pas blijken als de het wetsvoorstel voor de kaderwet gereed is. In de Begroting van vorig jaar was sprake van een standaardverzekering met een geheel nominale premie. Nu lijkt het erop dat het om een procentuele premie zal gaan. In ieder geval wordt de premie fiscaal geheven en zullen verzekeraars vanuit een centrale kas via normuitkeringen, worden gefinancierd. Hierop vooruitlopend is het de bedoeling na 2004 de ziekenfondspremie fiscaal te gaan innen.
“Een belangrijk element wordt een sluitend systeem van risicoverevening”, staat in de Begroting. “Het huidige vereveningssysteem voor het ziekenfondssysteem moet worden verbreed naar de particuliere verzekering. In 2004 doen we onderzoek naar de kostenverschillen tussen de ziekenfondsen en particuliere verzekeraars. Vervolgens verwerken we de verschillen in het financieringssysteem van de standaardverzekering.”

Reageer op dit artikel