nieuws

Waarborgfonds vreest voor zelfstandigheid

Archief

Het Waarborgfonds Motorverkeer is tegen de invoering van de concept-Kaderwet Zelfstandige Bestuurs Organen (zbo’s), die is aangeboden aan de Tweede Kamer. “Een onwenselijke terugkeer naar tijden van weleer”, aldus directeur Frits Blees.

Het Waarborgfonds werd in 1989 geprivatiseerd. Sindsdien is het steeds beter gaan presteren, stelt de organisatie in haar jaarverslag. Mede daarom wordt niet bepaald uitgekeken naar de concept-Kaderwet voor zelfstandige bestuursorganen. Deze geeft de overheid meer bevoegdheden om bij zbo’s in te grijpen en besluiten terug te draaien. Bestuursvoorzitter Frank Robertson in het jaarverslag: “Wij zijn er op zichzelf niet op tegen om meer verantwoording af te leggen. Maar de toetsing moet achteraf gebeuren, niet vooraf. Anders treedt de overheid in de operationele vrijheid van het Waarborgfonds”.
Alof Wiechmann, lid van het bestuur en directeur Bedrijven bij Interpolis, verbindt persoonlijke consequenties aan de kaderwet: “Ik treed onmiddellijk uit het bestuur als de wet in deze vorm wordt aangenomen”.
Ook De Nederlandsche Bank en de Kamers van Koophandel worden als zbo’s aangemerkt.
Schadeclaims
Vorig jaar heeft het Waarborgfonds 56.500 schadeclaims in behandeling genomen, 1.800 meer dan in 1999. Er werd voor ( 114,3 (103,8) mln aan schade uitgekeerd. De stijging in het aantal dossiers wordt vooral veroorzaakt door de categorie wegmeubilair, waar ruim 12.900 dossiers werden behandeld. Dat is 15% meer dan in 1999. Het uitbetaalde schadebedrag steeg met 23% tot ( 21,6 (17,5) mln. Het Waarborgfonds ziet met name een stijging in het aantal claims van particuliere bedrijven die lichtmasten in beheer hebben en – net als overheidsinstellingen – steeds meer op hun budgetten worden aangesproken, waardoor zij zich meer bewust worden van hun verhaalsmogelijkheden. Evenals in het vorige jaarverslag stelt het Waarborgfonds daarbij de vraag of de dekking voor wegmeubilair niet te ruim is vergeleken met andere Europese landen.
Vorig jaar zijn 1.860 (1.850) personenschadedossiers geopend, waarvan de doorlooptijd gemiddeld 456 dagen bedroeg, een maand meer dan in 1999. Als oorzaak voor de langere doorlooptijd noemt het Waarborgfonds de toegenomen complexiteit van de schade-afhandeling. Om de schadeafwikkeling niet langer te laten duren dan noodzakelijk is, probeert het Waarborgfonds in zo veel mogelijk gevallen telefonisch tot overeenstemming te komen. In totaal werd ( 25,5 (24,1) mln aan personenschade uitgekeerd.
Het Waarborgfonds Motorverkeer had vorig jaar ( 122,6 (109,9) mln aan inkomsten uit bijdragen van verzekeraars en Staat. De schadelast (inclusief schadereserve) bedroeg ( 148,4 (165,3) mln. Het saldo kwam uit op ( -30,7 (-60,6) mln. Schadelast Waarborgfonds schade- schade- parkeer- weg- rijdende personen- claims last schade meub. schade schade 1996 49.258 84,1 37,0 13,3 18,8 14,9 1997 50.442 92,3 40,0 14,2 19,0 19,0 1998 49.694 92,7 37,8 15,6 16,2 23,1 1999 54.669 103,8 44,6 17,5 17,6 24,1 2000 56.500 114,3 46,7 21,6 20,6 25,5

Reageer op dit artikel