nieuws

Verzekeraars en pensioenfondsen zien splitsing van toezicht niet

Archief

zitten

Verzekeraars en pensioenfondsen zien absoluut geen heil in een splitsing van het toezicht op de financiële marktpartijen. In een gezamenlijke brief aan minister Zalm (Financiën) pleiten het Verbond van Verzekeraars, de Stichting voor Ondernemingspensioenfondsen en de Vereniging van Bedrijfspensioenfondsen voor handhaving en verfijning van de huidige structuur van het toezicht.
Zowel minister Zalm als de toezichthouders Pensioen- en Verzekeringskamer (PVK), De Nederlandsche Bank (DNB) en de Stichting Toezicht Effectenverkeer (STE) opteren voor een splitsing in prudentieel toezicht (DNB en PVK) en gedragstoezicht (STE).
In de brief aan Zalm, wordt de bewindsman herinnerd aan de sfeer die hij heeft opgeroepen in een gesprek met de marktpartijen medio vorige maand. “U zei dat veranderingen in het toezicht langs evolutionaire weg moeten plaatsvinden en in overleg met de financiële sector. Ook gaf u aan, dat er geen dogmatisch vastliggend einddoel is”, aldus verzekeraars en pensioenfondsen. Ze zeggen blij te zijn met die toezegging. “Niettemin kunnen wij ons niet aan de indruk onttrekken dat de keuze voor een ander model, mede gezien de reactie van de toezichthouders, al betrekkelijk vaste vormen heeft aangenomen”.
SER-advies
De drie organisaties vragen Zalm onomwonden om de Sociaal-Economische Raad (SER) advies te laten uitbrengen, “gelet op het eminent belang van goed toezicht, niet alleen voor onze nationale economie, maar ook voor het internationale speelveld waarop verzekeraars, banken en pensioenfondsen acteren. Wij zijn graag bereid om de kennis en deskundigheid van onszelf en onze leden hiervoor ter beschikking te stellen. Uit contacten met de sociale partners hebben wij begrepen dat ook de Stichting van de Arbeid ons verzoek inzake een SER-adviesaanvraag over dit onderwerp wil ondersteunen”.
Vervolgens wordt aangevoerd, dat de discussie is toegespitst op het toezicht op financiële marktpartijen. “Het toezicht op de tweede pijler (pensioenen) is hiervan afgezonderd. Deze grens is moeilijk te verdedigen. Wanneer geen rekening wordt gehouden met de pensioensector bij het vormgeven van het financiële toezicht, zijn al te veel keuzen gemaakt waar het (materieel) toezicht op pensioenuitvoerders zich naar moet voegen.”
Onlosmakelijk
Verzekeraars en pensioenfondsen zeggen grote zorg te hebben over de voorgestelde scheiding naar typen toezicht. “Bepaalde aspecten van gedragstoezicht zijn volgens ons onlosmakelijk verbonden met het prudentiële toezicht.” Als het plan van de toezichthouders wordt uitgevoerd, vrezen zij dat dit eerder tot méér dan tot minder overlap zal leiden.
“Als voorbeeld van ongewenste overlap noemen wij de deskundigheids- en betrouwbaarheidstoetsing van bestuurders en commissarissen en het treffen van bijzondere toezichtmaatregelen. In onze optiek dient in deze gevallen – en in crisissituaties – de prudentiële, vergunningverlenende toezichthouder de eindverantwoordelijkheid te krijgen en dient deze volledig zelfstandig te kunnen opereren, ook als de gedragstoezichthouder eventueel een andere mening zou zijn toegedaan.”
‘Spelregels’
De organisaties pleiten derhalve voor handhaving van het huidige volledige toezicht, zoals dat door DNB en PVK worden uitgeoefend. Min of meer los daarvan zou de STE zich bezig kunnen houden met “het toezicht op de naleving van de voor de diverse financiële markten geldende ‘spelregels’ door de op die markten opererende natuurlijke en rechtspersonen”.
“Een dergelijke scheiding voorkomt overlap, waarborgt een evenwichtige taakverdeling tussen de toezichthouders en is geschikt om zowel de huidige als de te verwachten marktontwikkelingen vanuit toezichtsoogpunt adequaat het hoofd te kunnen bieden”, aldus het Verbond en de organisaties van de pensioenfondsen.
In hun gezamenlijke brief wordt aangekondigd, dat het Verbond van Verzekeraars zich binnenkort met een aparte brief tot Zalm zal wenden ten aanzien van het toekomstige toezicht op assurantietussenpersonen.

Reageer op dit artikel