nieuws

Toezichthouders: bedrijfsvoering intermediair van eminent belang

Archief

Een goed georganiseerde bedrijfsvoering is een zeer belangrijk kwaliteitskenmerk voor tussenpersonen; het is bij wijze van spreken zelfs nog belangrijker dan het aspect ‘financiële zekerheid’. Dit beeld schetsen de Pensioen- en Verzekeringskamer (PVK), De Nederlandsche Bank (DNB) en de Stichting Toezicht Effectenverkeer (STE) in hun gezamenlijke reactie op de Consultatienota ‘Bemiddeling in Financiële Diensten’.

In navolging van onder meer de Consumentenbond, NBVA, NVA en het Verbond van Verzekeraars (zie AM 21, pag. 31), is nu ook de reactie van de Raad van Financiële Toezichthouders (RFT) op de website van het ministerie van Financiën geplaatst. De RFT is het samenwerkingsorgaan van PVK, DNB en STE.
De RFT maakt om te beginnen onderscheid tussen onafhankelijke en niet-onafhankelijke tussenpersonen. “De bemiddelingsactiviteiten dienen enkel door personen met een vergunning te mogen worden uitgevoerd. Het is daarbij voorstelbaar dat de tussenpersoon bemiddelingsactiviteiten verricht die volledig onder verantwoording van de aanbiedende instelling worden uitgevoerd. In dat geval heeft de tussenpersoon geen zelfstandige vergunning nodig en is de aanbiedende instelling de partij die zich garant stelt voor de correcte en zorgvuldige uitvoering van de bemiddelingsactiviteiten.”
Kwaliteitskenmerk
Op de vraag van minister Zalm of de begrippen transparantie, deskundigheid, integriteit/gedrag en financiële zekerheid goede en afdoende meetpunten bieden om de kwaliteit van de bemiddelaars vast te stellen en of men nog relevante kwaliteitskenmerken mist, stelt de RFT: “Een onmisbaar additioneel kwaliteitskenmerk is ‘bedrijfsvoering(AO/IC)’. Bedrijfsvoering acht de Raad van grotere importantie dan financiële zekerheid. Financiële zekerheid is eerder een ‘spin-off’ van de inrichting van de bedrijfsvoering en is – gegeven het feit dat de tussenpersoon doorgaans geen gelden van de consumenten onder zich mag houden – van minder importantie”.
Een volgende vraag van Zalm was: ‘Wat is uw mening over het zelfreinigend vermogen van de markt, de mogelijkheden van algemene normstelling en de wenselijkheid van preventieve waarborgen?’ De RFT reageert: “Het zelfreinigend vermogen is in zoverre beperkt dat normering voor veel activiteiten alleen via (nogal versnipperde) zelfregulering is opgelegd. De praktijk leert dat de bestaande zelfregulering in een aantal gevallen van een hoog niveau is, maar ook voor bepaalde activiteiten achterwege blijft (bijvoorbeeld cliëntenremisiers), dan wel niet breed genoeg wordt gedragen. De Raad constateert dat met zelfregulering geen naleving van normen kan worden afgedwongen en daarbij alleen werkt ten aanzien van die partijen die de zelfregulering onderschrijven. Er blijkt een grote kopgroep te zijn die zorgvuldig opereert en die in staat is om de vaak strenge eisen van de zelfregulering in acht te nemen; er zijn echter ook actieve bemiddelaars die in niet staat zijn deze standaard te benaderen”.
Wettelijke grondslag
“Om een uniforme waarborg te realiseren, is een algemene normstelling op wettelijk niveau gewenst. Ondanks de initiatieven inzake zelfregulering en voorschriften voor bemiddelaars van de vergunninghoudende aanbiedende instellingen, is een minimumniveau nu niet voor alle tussenpersonen gegarandeerd. De Raad is voorstander van een regulering van toezicht op alle tussenpersonen met een wettelijke grondslag ten aanzien van elk van de in de nota genoemde kwaliteitskenmerken. Daarbij meent de Raad dat de beoordeling van een aantal kwaliteitskenmerken aan de regulerende instantie moet worden overgelaten (dat geldt in ieder geval voor integriteitstoetsing).”

Reageer op dit artikel