nieuws

Toezichthouder kijkt naar kleine uitvaartverenigingen

Archief

De Pensioen- en Verzekeringskamer (PVK) heeft vorig jaar weinig moeilijkheden ondervonden in het toezicht op verzekeraars. De PVK ziet, wellicht mede daarom, ruimte voor nieuwe toezichtsgebieden: de gevolmachtigde assurantieadviseurs en de kleine uitvaartverenigingen (minder dan 3.000 leden).

De laatste wens formuleert de PVK voorzichtig. “De PVK vraagt aandacht voor het feit dat een groot aantal natura-uitvaartverzekeraars (circa 500) – ook na de inwerkingtreding van de WTN – niet onder toezicht is komen te staan. Op de financiële positie van deze groep (verenigingen met minder dan 3.000 verzekerden van 18 jaar of ouder), heeft de PVK nog steeds geen enkel zicht”, zo valt in het jaarverslag te lezen. Overigens noemde de PVK de aandacht voor de natura-uitvaartverzekeraars een jaar geleden nog “onevenredig groot”
De wens voor meer toezicht op de uitvaartverenigingen volgt op een korte evaluatie van de Wet toezicht natura-uitvaartverzekeringsbedrijf (WTN). “Na vijf jaar praktijkervaring met de WTN concludeert de PVK dat het doel van de wet is bereikt. Doelstelling was het vertrouwen van de verzekeringnemer een hechte basis geven door erop toe te zien dat een verzekeraar in staat is – en blijft – haar verplichtingen na te komen. Ook heeft de WTN enige sanering gebracht, zowel kwantitatief als kwalitatief.”
De oproep is opmerkelijk, omdat in 1996 juist was besloten om de kleine uitvaartverenigingen buiten de toezichtwet te houden. Daar gingen lange discussies aan vooraf. De uitvaartverenigingen vreesden – en moeten nu weer gaan vrezen – voor hun bestaan, omdat eisen aan bestuurders en solvabiliteit hoogstwaarschijnlijk niet kunnen worden ingevuld.
Gevolmachtigden
De PVK ziet de inschakeling van gevolmachtigd agenten door verzekeraars als een vorm van uitbesteding van een aantal verzekeraarstaken (bijvoorbeeld acceptatie, schadebehandeling). “Voor die taken blijft de verzekeraar zelf volledig verantwoordelijk”, zo zegt de toezichthouder. “Hij heeft de plicht de aan uitbesteding verbonden risico’s adequaat te beheersen.”
Vorig jaar heeft de PVK daartoe conceptbeleidsregels geformuleerd, na vooroverleg met de Nederlandse Vereniging van Gevolmachtigde Assurantie-agenten (NVGA) en het Verbond van Verzekeraars. Dit jaar worden na afronding van de consultatie definitieve beleidsregels van kracht. “Het toezicht op naleving van die regels zal starten met een branchebreed schriftelijk onderzoek”, zo laat de PVK alvast weten.
Herverzekering
Ondanks de gedaalde beurskoersen voldeden de verzekeraars in ons land in het algemeen nog ruim aan de EU-solvabiliteitseisen. In sommige gevallen heeft de PVK een formeel verzoek om een financieringsplan gedaan. De ontwikkelingen van september vorig jaar hebben de Apeldoornse toezichthouder wel aan het denken gezet over het toezicht op herverzekeraars, zo blijkt uit het jaarverslag. “Vorderingen uit hoofde van herverzekering kunnen immers een substantieel onderdeel van de actiefzijde van de balans van directe verzekeraars vormen.”
Extra aandacht bleek vorig jaar nog nauwelijks nodig. “Er was slechts bij een beperkt percentage van de verzekeraars (in totaal twintig verzekeraars) extra aandacht nodig, bijvoorbeeld voor de kwaliteit van het management of de interne beheersing. Waar dit niet tot resultaat leidde, werd een aanwijzing gegeven of een financierings- of saneringsplan gevraagd. Dat was het geval bij vier verzekeraars (1%).”
Bij 2 (3) schadeverzekeraars is vorig jaar een ‘stille curator’ aangesteld. De in 2000 aangestelde curatoren zijn gestopt, terwijl de curator die in 1999 bij een verzekeraar was aangesteld, gedurende 2001 is gehandhaafd. Aan één schadeverzekeraar met zetel buiten de EU is een acquisitieverbod opgelegd. De PVK heeft aan 2 (2) natura-uitvaartverzekeraars een aanwijzing gegeven en door één verzekeraar is een saneringsplan ingediend. Bij 1 (3) verzekeraar heeft de PVK een stille curator aangesteld. De aanstellingen uit eerdere jaren zijn beëindigd.
Verslagstaten
Bij de verzekeraars is het aantal tijdig ingediende staten in 2001 gestegen van 56% tot 85% (bij pensioenfondsen van 40% tot 53%). Het aantal verzekeraars dat meer dan een maand te laat was, is gedaald van 30% naar 3% (bij pensioenfondsen van 20% naar 16%). Aan het eind van het jaar moesten nog 23 pensioenfondsen hun verslagstaten over 2000 indienen; de verzekeraars hadden op dat moment allemaal hun staten ingediend. De PVK noemt de cijfers “relatief bemoedigend”.
De PVK heeft aan 6 levensverzekeraars, 35 schadeverzekeraars en 16 natura-uitvaartverzekeraars een dwangsom opgelegd wegens het niet-tijdig indienen van de verslagstaten. Het totaalbedrag aan verbeurde dwangsommen in 2001 – inclusief die van pensioenfondsen – bedraagt e 570.402.
Overigens is de vervroeging van de uiterste inleverdatum tot 1 mei met twee jaar uitgesteld tot 2004. Dit en volgend jaar hebben de verzekeraars dus nog tot 1 juli de tijd.

Reageer op dit artikel