nieuws

Schadebedrijf Erasmus duikt diep in de min

Archief

Het schadebedrijf van Erasmus heeft vorig jaar het technisch resultaat zien verslechteren naar f -25,6 (-5,5) mln. Het leeuwendeel van dit verlies kwam voor rekening van de WA-motorrijtuigenverzekering. De brutopremie-omzet steeg daarentegen fors, hoofdzakelijk door acquisities.

De omzet van Erasmus groeide in 2000 met 16,6% tot f 676,9 (580,7) mln. Het schadebedrijf incasseerde een brutopremie-omzet van f 389,9 (295,4) mln, met name dankzij de overname van de zaakschadeportefeuille van Rijnmond, de pleziervaartuigenportefeuille van schepenverzekeraar Compact DOV en de volledige consolidatie van de voormalige Aegon-dochter NOWM.
De kernactiviteiten, de motorrijtuigenverzekeringen, van Erasmus profiteerden het meeste van deze overmames. Het brutopremie-inkomen nam toe met 24% tot f 148,5 (119,5) mln, waarvan WA f 81,7 (64,6) mln en casco f 66,7 (54,9) mln. Daarentegen holde het technisch resultaat hard achteruit door onder meer herwaarderen van letselschades waardoor technische voorzieningen enorm moesten worden opgehoogd. Het technisch resultaat kwam uit op f -24,4 (-6,5) mln, waarvan in WA f -20,9 (-6,5) en in casco f -3,5 (-0,1) mln. “In het najaar zal Erasmus vrijwel zeker een premieverhoging doorvoeren”, kondigt de directie alvast aan.
Ook in de branches Transport en Brand was het kommer en kwel. Een substantiële vergroting van het brutopremie-inkomen Brand (+75%) en een autonome premiegroei van 7% in de branche Transport konden niet verhinderen dat de resultaten negatief waren. De schadelast door de vuurwerkramp in Enschede kostte Erasmus bruto f 14 mln, na aftrek van herverzekering f 4 mln. De branche Overige varia kwam als enige tot een positief resultaat bij een eveneens aanmerkelijk toegenomen brutopremie-omzet (+38%).
Levenbedrijf
Het levenbedrijf daarentegen verloor terrein. De omzet liep sterk terug tot f 251,9 (264,5) mln. Het brutopremievolume daalde naar f 167,3 (178,4) mln, hoofdzakelijk door een teruggang in polissen tegen periodieke premiebetaling. De periodieke premies beliepen f 122,0 (132,6) mln en de koopsommen f 45,3 (45,9) mln. “De introductie van een universal-lifepolis zorgde niet voor de gehoopte productie in het najaar. Vele met ons samenwerkende assurantiekantoren zullen de slagvaardigheid van het levenbedrijf moeten herontdekken”, meent de directie. De beleggingsopbrengsten daalden naar f 84,6 (86,1) mln. Het technisch resultaat steeg naar f 5,6 (1,8) mln.
Overige baten
De overige baten van Erasmus waren goed voor f 13,6 (20,8) mln, een daling van bijna 35%. Deze teruggang werd vooral veroorzaakt door het averij- en inspectiebedrijf dat de inkomsten bijna zal halveren tot f 8,6 (15,0) mln.
Het in de afgelopen jaren sterk geslonken assuradeurenbedrijf boekte een vrijwel gelijkblijvend commissie-inkomen: f 1,9 (1,9) mln. De bestaande assuradeurenactiviteiten in de kunsttekening en andere speciale branches alsmede de wettelijk vertegenwoordigingen van buitenlandse verzekeraars worden dit jaar onder de loep genomen. “Ook hier geldt dat er een strategische meerwaarde voor de groep moet zijn”, aldus de directie. Erasmus Verzekeringen 2000 1999 Omzet 677 581 w.v. brutopremie 557 474 Nettowinst 4,1 6,0 Premie levenbedrijf 167 178 w.v. koopsommen 45 46 Technisch resultaat 5,6 1,8 Premie schadebedrijf 390 295 Motor WA 82 65 Motor casco 67 55 Brand 90 51 Transport 72 67 Overige varia 80 58 Technisch resultaat -25,6 -5,5 w.v. Motor WA -20,9 -6,5 Motor casco -3,5 -0,1 Brand -1,5 2,3 Transport -3,4 -1,3 Overige varia 3,6 0 medewerkers 355 391

Reageer op dit artikel