nieuws

Over titulatuur in de expertisebranche

Archief

In AM 10 schreef beëdigd taxateur Eric Horssius in de rubriek Open Forum een artikel over de kwaliteit van de schadevaststellingen in de branche. Hij geeft daarin onder meer een aantal voorwaarden waaraan een goed schade- of taxatierapport moet voldoen, zodat “ondermaatse rapportages makkelijker herkend kunnen worden”. Reden voor register-expert Eddy Albers om in de pen te klimmen.

“Hierbij wil ik reageren op het artikel ‘Van cowboys, indianen en tussenpersonen’ in AM 10 (pag. 45). Met name de aftiteling van dit in ‘Open Forum’ gepubliceerde werkstuk noopt mij tot enige kanttekeningen. Eric Horssius presenteert zich als ‘chartered surveyor’, werkzaam bij Krantz & Polak Resolve. Om met dat laatste te beginnen, Resolve is een te goeder naam en faam bekend staand internationaal expertisebedrijf waarmee wij, Lengkeek, Laarman & De Hosson, een samenwerkingsverband hebben. Ter voorkoming van misverstanden zij hier vermeld dat Krantz & Polak op geen enkele wijze met ons danwel met het Engelse bedrijf Resolve geassocieerd kan worden. Ten aanzien van de gepretendeerde titel ‘Chartered Surveyor’ heb ik bij het ‘Royal Institution of Chartered Suveyors’ in Engeland geïnformeerd naar de inschrijving van de heer Horssius, doch daar bleek geen sprake van te zijn.
In het stuk van Horssius worden tussen de regels door suggestieve c.q. denigrerende opmerkingen geplaatst over (register)experts en hun opleidingsniveau. Het is hem kennelijk niet geheel duidelijk hoe de vork in de steel zit. Het Nivre kent geen leden, noch donateurs; het is een register waarin men onder bepaalde voorwaarden kan worden ingeschreven.
Inderdaad is dit register in 1991 van start gegaan met inschrijvingen op basis van ervaring in het vak, te weten minimaal tien jaar. Vanaf die startdatum is de situatie echter geheel anders. Wie ingeschreven wilde worden, diende ten minste vijf jaar onafgebroken in het vak werkzaam te zijn en diende bovendien te studeren. De opleiding omvat een basiscursus verzekeringstechniek, vergelijkbaar met de Assurantie B-cursus. Daarnaast moeten cursussen sociale en communicatieve vaardigheden worden gevolgd alsmede een cursus schriftelijk rapporteren. Vervolgens dient, afhankelijk van de branche waarin de expert werkzaam is, een hogere assurantie-opleiding te worden gevolgd.
Voor brandexperts bijvoorbeeld is dit de cursus A-Brand. De examens voor diverse verzekeringsopleidingen worden afgelegd onder auspiciën van de SEA. De opleiding wordt afgerond met specifiek op de dagelijkse praktijk toegesneden cursussen die, afhankelijk van de branche, minimaal zes dagdelen omvatten.
De ingeschreven expert dient zich gedurende de tijd dat hij/zij is ingeschreven full-time met het vak van expert bezig te houden en is na inschrijving verplicht om zijn/haar kennis op peil te houden door het bewijsbaar volgen van cursussen, seminars, lezingen en wat dies meer zij.
Het resultaat van deze aanpak is dat geregistreerde experts heel goed weten hoe ze hun vak moeten uitoefenen en ook hoe ze een rapport moeten schrijven. Met name in dat opzicht is de opsomming van minimumeisen waaraan een rapport moet voldoen, een zaak van open deur intrappen. Dat er cowboys en indianen in de expertise- en taxatiebranche werkzaam zijn en door de markt worden getolereerd, kan niet worden ontkend. Het gaat echter te ver om daarbij bewust een relatie te leggen naar registerexperts, zeker als dat gebeurt onder gebruikmaking van een suggestieve titulatuur.” Eddy Albers re. Fcila Lengkeek, Laarman & De Hosson
Reactie Eric Horssius:
“Albers maakt in zijn reactie de klassieke fout door de boodschapper en boodschap te verwarren en de boodschapper te vermoorden. Het gaat immers niet om registerexperts of contra-registerexperts. Nog minder om de titulatuur van ene Eddy of ene Eric. Wij zijn namelijk beiden slechts dienstig aan het vaststellen van de juiste hoogte van het belang of schade van degene waar het hier wel om gaat: verzekerden en verzekeringsmaatschappijen.
Mijn opmerkingen zijn geschreven vanuit de ervaring dat registerexperts thans veelal taxeren en schade vaststellen op een niet te verifiëren, dus foutieve wijze. En dat klaarblijkelijk de gevolgde onderliggende opleiding hen dat ook niet verbiedt. De verzekeringsmaatschappijen accepteren – bij gebrek aan het door mij bepleite kader – de uitkomsten “van dit orakelen” als een keihard feit. Dit alles is aantoonbaar onjuist – ik ken gevallen die verzekerden honderdduizenden guldens dreigden te kosten – en dus in ieder geval voor verbetering vatbaar. Deze verbetering is reeds uitgevonden en beproefd. Daarom zou ik tegen Albers willen zeggen: doe je voordeel daarmee en staak je cynisch verzet.
Albers heeft schijnbaar Resolve en Chartered Surveyor ‘onderzocht’. Om met Multatuli te spreken: “het gebeurt zeer dikwijls dat we iets niet vinden, omdat het te nabij is”. Had hij in het Benelux-Merkenbureau gezocht (het zelfde bureau waar door het Bestuur van de Stichting Nivre het beeldmerk ‘Nivre’ en de titel registerexpert op 4 februari 1993 zijn gedeponeerd), dan had hij zowel de titel Chartered Surveyor als de merknaam Resolve gevonden. Vanzelfsprekend gebruik ik deze titulatuur volledig terecht, hetgeen trouwens bekend is bij het Royal Institution of Chartered Surveyors te Engeland.” Eric Horssius

Reageer op dit artikel