nieuws

Ombudsman looft zorgverzekeraars

Archief

De Ombudsman Zorgverzekeringen is goed te spreken over de zorgverzekeraars. “Zij reageren op de klachten doorgaans met snelle en kwalitatief goede reacties”, staat in het jaarverslag.

In haar jaarverslag over 2001 schrijft de Ombudsman Zorgverzekeringen, mr Elizabeth Schmitz, dat het vooral te danken is aan de coöperatieve houding van individuele zorgverzekeraars dat haar bemiddelingswerk “zinvol” is. Wèl vindt zij, dat de verzekeraars meer met haar bevindingen zouden kunnen doen. In hun overleg met de overheid zouden verzekeraars die bevindingen kunnen gebruiken om hun eisen of wensen kracht bij te zetten. Als voorbeeld noemt zij de Europa-dekking van standaard(pakket)polissen. Vele jaren was het bij de Ombudsman een bron van klachten dat deze polissen werden beëindigd als verzekerden zich in een andere EU-lidstaat vestigden. Inmiddels is dit probleem uit de wereld geholpen. Bij de Raad van State ligt namelijk een wetsvoorstel waarin staat dat (met terugwerkende kracht tot 1 oktober 2001) de polis kan worden gehandhaafd bij vestiging in bepaalde Europese landen.
In het jaarverslag merkt de Ombudsman op, dat het wetsvoorstel in feite geen soelaas biedt aan haar klagers: namelijk aan de verzekerden die reeds in het buitenland wonen. “Zij blijven aangewezen op een buitenlandproduct van een Nederlandse zorgverzekeraar of een verzekering ter plaatse.”
Aan genoemd wetsvoorstel kleven nadelen die weer zullen leiden tot andere klachten. “De standaard(pakket)polis kent thans – anders dan de meeste maatschappijproducten – een gemaximeerde vergoeding voor niet-spoedeisende hulp in een andere EU-lidstaat. Deze is gelijk aan het toepasselijke Nederlandse tarief. Dit is in sommige gevallen niet toereikend. Het voorliggende wetsvoorstel voorziet er in, dat in bepaalde situaties vergoeding geschiedt conform het tarief van het woonland. Dit kan betekenen dat een Nederlander die zich in een bepaald land vestigt en daar zorg inroept, de kosten volledig vergoed krijgt terwijl een ander die in Nederland woont en zich voor dezelfde behandeling naar dat land begeeft, een deel van de kosten voor eigen rekening moet nemen.”
Succes voor klager
De Ombudsman ontving vorig jaar 2.179 (2.481) telefonische klachten en verzoeken om informatie. Een deel hiervan leidde tot schriftelijke klachten en verzoeken. Er kwamen 1.151 (1.137) schriftelijke klachten en verzoeken binnen om informatie. Ze hadden voornamelijk betrekking op maatschappijpolissen (55%) en aanvullende verzekeringen (24%).
Van de 1.151 zaken werden er 74 doorgestuurd naar de betrokken verzekeraar of naar een andere klachteninstantie, werden er 118 ingetrokken, en werden 180 aangemerkt als verzoek om informatie. Van de resterende 717 klachten die de Ombudsman behandelde, werd met merendeel, namelijk 380 zaken (53%) afgesloten met succes voor klager.

Reageer op dit artikel