nieuws

Interpolis komt met modulaire polis voor gezinsrechtsbijstand

Archief

Interpolis heeft sinds vandaag een nieuwe rechtsbijstandpolis voor gezinnen. Het is een modulair product.

De ‘rechtsbijstandverzekering’ is opgebouwd uit drie modules. Verplicht is de basismodule ‘Verkeer’. Deze kan worden uitgebreid met de module ‘Consument & Wonen’ en deze twee modules kunnen worden uitgebreid met ‘Werk & Inkomen’. Voor kwesties met een financieel belang onder de e 220 (exclusief rente en bijkomende kosten) wordt geen dekking verleend. Dit geldt niet voor het verhalen van verkeersschades.
De kosten van externe deskundigen, zoals advocaten en mediators worden vergoed tot maximaal e 50.000 per zaak. Dit maximum is e 12.500, als de verzekerde als bestuurder van een vennootschap is betrokken bij een (arbeidsrechtelijk) geschil. Voor geschillen ontstaan door onrechtmatige daad geldt een werelddekking, overige kwesties zijn gedekt binnen de Europese Unie.
Zoals gebruikelijk wordt geen rechtsbijstand verleend bij strafrechtelijke vervolging, behalve voor de kosten van verweer als de verzekerde is vrijgesproken of ontslagen van rechtsvervolging.
Interpolis gaat de bestaande rechtsbijstandpolissen per eerstvolgende prolongatiedatum omzetten.
Module ‘Verkeer’
De module ‘Verkeer’ biedt verkeersdeelnemers – onder wie voetgangers en passagiers openbaar vervoer – dekking voor verhaalschade. Ook gedekt zijn contractuele geschillen, zoals over aankoop of garantie, inzake voertuigen.
Geen rechtsbijstand maar wel een eenmalig advies, wordt gegeven voor geschillen rond koop of reparatie zonder Bovag- of Focwa-garantie.
Consument & Wonen
De module ‘Consument & Wonen’ biedt onder meer dekking voor geschillen met leveranciers en overheden (met uitzondering van geschillen over sociale voorzieningen of sociale verzekeringsuitkeringen, die gedekt worden op de module Werk & Inkomen). Ook is er dekking voor burenrecht, erfdienstbaarheden, erfrecht, verenigingsrecht en personen- en familierecht. Bij aansprakelijkstelling op grond van onrechtmatige daad van de verzekerde wordt uitsluitend rechtsbijstand verleend, wanneer de avp geen dekking verleent; proceskosten worden uitsluitend vergoed als de verzekerde door de rechter in het gelijk is gesteld.
Er is geen rechtsbijstanddekking voor geschillen rond verhuur of verpachting van onroerende zaken en voor niet zelf te bewonen onroerende zaken.
Werk & Inkomen
De module ‘Werk & Inkomen’ geeft dekking voor geschillen over arbeidsovereenkomsten met de (ex)werkgever, voor geschillen over aandelen of opties die zijn gerelateerd aan het dienstverband, en voor klacht- en tuchtzaken in verband met de loondienst.
Ook is er dekking voor geschillen over andere vormen van inkomen (als werknemer), zoals sociale verzekeringen en pensioenaanspraken. Ook kunnen verzekerden een (concept)arbeidsovereenkomst laten toetsen.
Er is geen dekking voor fiscaalrechtelijke geschillen, ook niet als die verband houden met een gedekt geschil. Omdat de dekking uitsluitend werknemers betreft, is er ook geen dekking voor geschillen over bijvoorbeeld auteurs-, octrooi- en merkenrecht.
Premies
De jaarpremie voor de module Verkeer is e 40 voor een gezin en e 36 voor een alleenstaande. Voor Verkeer plus Consument & Wonen is dit e 115 respectievelijk e 103,50. Voor alle drie de modules bedraagt de gezinspremie e 155 en de alleenstaandenpremie e 139,50.
De rechtsbijstandverzekering kan los worden gesloten of deel uitmaken van de ‘Alles in één Polis’, een pakket met vijf rubrieken. Al naar gelang het aantal gesloten rubrieken geldt dan een totale premiekorting van 3%, 6%, 9% en 12%.

Reageer op dit artikel