nieuws

‘Goede en tijdige risico-informatie van belang voor verzekerbaarheid

Archief

risico’s’

Volledige en tijdige risico-informatie op basis van vertrouwen tussen verzekerde, intermediair en verzekeraar kunnen het probleem van dreigende onverzekerbaarheid uit de wereld helpen. Deze oplossing hield Jan Bogaard, directeur van Delta Lloyd Schade, de markt voor tijdens een minisymposium over onverzekerbare risico’s van de NVA in Amersfoort.
In zijn inleiding vroeg Bogaard zich af of er sprake is van een onverzekerbaarheid dan wel onbetaalbaarheid van risico’s. “Onverzekerbaar zijn atoomrisico’s, aardbeving, overstroming en terrorisme. Onbetaalbaar worden risico’s waarvan de informatie onjuist is, waar preventiemaatregelen niet worden uitgevoerd, waar premie en voorwaarden relatief onaantrekkelijk zijn en waar kennis en capaciteit schaars zijn.” Hij wees onder meer op het groeiende spanningsveld met betrekking tot het delen van informatie en competenties, de tekortschietende capaciteit voor inspectie en preventie, een afnemend aantal spelers en het vraagstuk of verzekeraars al of niet volgen (“degene die de laatste 10% of 15% tekent, bepaalt de premie”), de verdwijnende verschillen tussen provinciale en co-assurantiemarkt en de wens een gezond rendement te behalen.
Volgens Bogaard is de totale keten van verzekerde, intermediair, verzekeraar en herverzekeraar verantwoordelijk voor de verzekerbaarheid bij risico’s. “Verzekeren is een onderdeel van riskmanagement en preventie zou ook moeten plaatsvinden bij een lage premiestelling”, aldus Bogaard. Hij zei verder voorstander te zijn van een register voor acceptanten, naar het voorbeeld van het register voor experts, gekoppeld aan een systeem voor permanente educatie.
Stijgende premies
De beursmakelaar mr. Frank Hoffmans van Klap-Des Bouvrie & Bredius wees op de problemen waartegen het intermediair aanloopt bij het verzekeren van brand- en aansprakelijkheidsrisico’s. “Onverzekerbaarheid dreigt door gebrek aan tekencapaciteit, kennis, risico-informatie en preventie.” Ter illustratie noemde hij de stijgende premies voor ‘goede’ maar ‘zware’ risico’s, de problemen met buitenlandse adressen van Nederlandse ondernemingen, het krimpende aantal aanbieders en het verdwijnen van de assurantiebeurzen. “Dekking is nog wel mogelijk, ondanks het gebrek aan tekencapaciteit, tegen een hogere premie, met harde preventie-eisen en bij het aanleveren van goede risico-informatie.” Hij pleitte voor meer kennis en aandacht voor de verzekeringstechniek bij klanten en makelaars. Verder zouden ondernemingen afgerekend moeten worden op hun preventie-inspanningen in plaats van hun branches. “Zo hebben wij een drukkerij van vier jaar oud in de boeken staan dat aan alle preventie-eisen voldoet. Dat bedrijf zag de premie in drie jaar tijd stijgen van e 20.000 naar e 73.000. Te gek voor woorden”, aldus Hoffmans.
Buurman of boeman
Hans van Oort (Gen Re) ging in op de rol van de herverzekeraar. “Is de herverzekeraar de buurman of de boeman? Wat kan de herverzekeraar bijdragen aan oplossingen in geval van onverzekerbaarheid?”, was zijn vraagstelling.
Hij noemde enkele criteria voor verzekerbaarheid van risico’s, waaronder limitering van de maximum schadeclaim en een adequate premie. “Een onverzekerbaar risico kan via herverzekering niet verzekerbaar worden gemaakt, maar een herverzekeraar kan wel gelimiteerd kapitaal en capaciteit aanbieden, meer evenwicht brengen in een portefeuille, spreiding in plaats en tijd bewerkstelligen, schommelingen in de balans opvangen en kennis over de markt, acceptatie en schade overdragen”, aldus Van Oort.
Hij riep de markt op tot een herbezinning op de relatie tussen prijs en verzekerbaarheid van risico’s. “Er behoort een verzekeringstechnisch positief resultaat behaald te worden. Transparantie en risicokennis zijn noodzakelijk om tot de juiste dekking, uitsluitingen, preventie en riskmanagement te komen. Er moet eerlijkheid zijn over wat niet of nog niet kan, want alleen dan kan er een push gegeven worden naar alternatieve oplossingen.”

Reageer op dit artikel