nieuws

Fiscale eindjaarstips

Archief

Het einde van het jaar nadert weer en dan wil het nog wel eens van belang zijn om even naar wat fiscale zaken te kijken. Door nu, vóór het begin van het nieuwe jaar 2005, nog actie te ondernemen, kunnen klanten (en uzelf) wellicht nog veel geld besparen. De fiscale specialisten van PricewaterhouseCoopers geven enkele tips. Eén ervan dient zelfs nog vóór 1 december plaats te vinden.

Alfred Lagendijk en Helga van Bijnen
De eerste fiscale besparing is te halen door bijtelling van het eigenwoningforfait te voorkomen. Met ingang van 1 januari 2005 wordt een nieuwe bepaling in de wet opgenomen die tot gevolg heeft, dat huiseigenaren die hun huis nagenoeg volledig hebben afgelost geen bijtelling van het eigen woningforfait meer hebben. Huiseigenaren die nog slechts een geringe rentedragende hypothecaire lening op hun huis hebben rusten, kunnen volledig profiteren van de nieuwe ‘aftrek wegens geen of geringe eigenwoningschuld’ door deze voor 1 januari geheel af te lossen.
Spaarloon
Met ingang van volgend jaar kunnen werknemers niet langer meerdere malen deelnemen aan een spaarloonregeling. Onder de huidige wetgeving kan dat wel, als een werknemer twee banen tegelijkertijd heeft óf als hij binnen één kalenderjaar meerdere opvolgende werkgevers heeft. Die werknemer kan bij elke werkgever volledig deelnemen aan een spaarloonregeling. Hier komt een einde aan: een werknemer kan voortaan aan slechts één spaarloonregeling deelnemen.
Daarbij komt als voorwaarde dat de werknemer op 1 januari van het jaar waarin hij wenst deel te nemen aan de spaarloonregeling, in dienst moet zijn bij deze werkgever én dat bij de betreffende werkgever de heffingskorting wordt toegepast. Spaarloonreglementen moeten hierop worden aangepast. Voor werknemers die nu nog meerdere werkgevers hebben, is het aan te raden voor het einde van het jaar bij alle werkgevers de spaarloonbedragen vol te maken.
Hypotheekrente
Als iemand voor volgend jaar een (veel) lager inkomen in box 1 verwacht dan in 2004, kan het aantrekkelijk zijn hypotheekrente van het eerste half jaar van 2005 vooruit te betalen in het jaar 2004, zodat deze nog tegen een hoger progressief tarief kan worden afgetrokken. Het moet dan wel gaan om een schriftelijk vastgelegde betalingsverplichting.
Schenkingen en giften
Om voor giftenaftrek in aanmerking te komen, moet het totaal van de giften in één jaar boven een bepaalde drempel uitkomen. Voor dit jaar bedraagt deze drempel minimaal 1% van het verzamelinkomen (box 1, 2 en 3), met een minimum van e 60. In verband met deze drempel kan het aantrekkelijk zijn om giften die u toch al van plan bent te gaan doen, alvast in 2004 over te maken.
Jaarlijks kunnen ouders aan hun kinderen bedragen schenken die zijn vrijgesteld tot een bedrag van (dit jaar) e 4.243. Daarnaast kunnen zij eenmalig gebruik maken van een verhoogde vrijstelling, indien de schenking wordt gedaan aan kinderen tussen de achttien en de 35 jaar. Het bedrag van de jaarlijkse vrijstelling wordt (voor het jaar 2004) dan bijvoorbeeld verhoogd tot e 21.209. Als het eigen kind 35 jaar of ouder is en de partner van het betreffende kind jonger is dan 35 jaar, dan is verhoging van de vrijstelling mogelijk door daarvoor een verzoek te doen aan de fiscus.
Eventueel kan de schenking onder schuldigerkenning plaatsvinden; de ouders blijven dan de beschikking houden over de geschonken gelden. Zekerheidshalve is het aan te raden hiervan een notariële akte te laten opmaken. Hierin moet tevens worden opgenomen dat de ouders jaarlijks rente betalen aan de kinderen over de schuldig gebleven bedragen. Deze schuldigerkenning behoort tot het vermogen van box 3, met als gevolg dat de rentebetalingen bij de ouders niet aftrekbaar zijn en bij de kinderen ook niet belast. Door nog dit jaar vermogen te schenken aan een meerderjarig kind, kan in veel gevallen eveneens nog vermogensrendementsheffing worden bespaard. Iedereen heeft namelijk recht op een heffingvrij vermogen van e 19.252 (2004) in box 3.
Schenkingen aan kleinkinderen zijn dit jaar vrij van schenkingsrecht tot een bedrag van e 2.546. Deze vrijstelling geldt eens per 24 maanden. Meerdere schenkingen binnen deze 24 maanden moeten bij elkaar worden opgeteld. Overstijgen de schenkingen de drempel, dan is over het gehele bedrag schenkingsrecht verschuldigd.
Vanaf 1 januari 2005 worden schenkingen aan een algemeen nut beogende instelling bij de instelling tegen 8% in plaats van de huidige 11% belast. Dit kan aanleiding zijn om een schenking tot na 1 januari 2005 uit te stellen.
Pensioen DGA
De voorgestelde wijzigingen met betrekking tot vut en (pre)pensioenregelingen hebben in ieder geval tot gevolg dat:
– de waarde van het op te bouwen pensioen lager wordt; de pensioenleeftijd wordt namelijk gesteld op 65 jaar en er bestaat geen recht op overbruggingspensioen;- de opbouw van de pensioenvoorziening minder snel zal stijgen door de lagere waarde van de op te bouwen pensioenen;- het op 31 december 2005 opgebouwde pensioen inzake de per 31 december 2004 bestaande regeling wordt gerespecteerd.Gezien het bovenstaande is het van belang dat een BV die nog geen pensioen aan zijn DGA heeft toegezegd, dat alsnog vóór 1 januari 2005 doet. Een toezegging vóór deze datum zal namelijk tot een hoger pensioen leiden dan een toezegging van na 1 januari 2005.
Voor bestaande pensioentoezeggingen is het van belang deze regeling vóór 1 januari te optimaliseren, bijvoorbeeld door aan een verlaging van de franchise en/of een verhoging van het jaarlijkse opbouwpercentage. Verder kunnen directeuren-grootaandeelhouders gebruikmaken van de mogelijkheid van inkoop van dienstjaren. Het resultaat van inkoop is optimaler, omdat de inkoop dit jaar nog plaatsvindt op basis van een lagere pensioenleeftijd, veelal 60 in plaats van 65.
Stakingsaftrek
Bij staking van een onderneming bedraagt de stakingsaftrek e 3.630. Door overgangsrecht kan tot en met 2005 onder voorwaarden een hogere stakingsaftrek worden verkregen. Voor ondernemers van 55 jaar en ouder bedraagt de stakingsaftrek dit jaar e 10.346 respectievelijk e 6.988 in 2005. Voor ondernemers jonger dan 55 jaar bedraagt de stakingsaftrek dit jaar e 5.808 respectievelijk e 4.719 in 2005. Als een bedrijfsstaking in de lucht hangt, kan het voordelig zijn dat nog dit jaar te doen, zodat gebruik kan worden gemaakt van de verhoogde stakingsaftrek.
Witteveen!
Pensioenregelingen die vóór 1 juni van dit jaar zijn ingevoerd of zijn gewijzigd én waarvan het reglement vóór 1 december 2004 ter goedkeuring aan de Belastingdienst wordt voorgelegd, kunnen nog als zuivere regelingen worden aangemerkt. Dit geldt ook als na deze data nog (Witteveen-)aanpassingen aan de pensioenregeling plaatsvinden naar aanleiding van opmerkingen van de Belastingdienst. Het voorleggen van de regeling aan de Belastingdienst moet vóór 1 december aanstaande gebeuren. Het is de laatste mogelijkheid om een (onzuivere) pensioenregeling alsnog zonder fiscale consequenties met terugwerkende kracht als een zuivere pensioenregeling te kunnen aanmerken. Consequentie van een onzuivere regeling is dat er direct heffing over de totale aanspraak plaatsvindt.
De hiervoor genoemde mogelijkheid om de pensioenregeling vóór 1 december aan de fiscus voor te leggen, is niet van toepassing op DGA-pensioenregelingen in eigen beheer. Deze regelingen kunnen voor 1 december aanstaande alleen zonder fiscale consequenties worden aangepast, wanneer het kleine formele wijzigingen betreft (zoals toevoegen afkoopverbod). Het aanpassen op materiële punten, zoals het verlagen van het opbouwpercentage van 2,33% naar 2%, valt niet onder de hiervoor genoemde goedkeuring.
Wellicht is er nog werk aan de winkel voordat het nieuwe jaar ingaat. In ieder geval kan het saldo op de bankrekening wat hoger zijn. Uiteraard is daar dan wel meer rendementsheffing over verschuldigd…
sectie Pensioenen & Verzekeringen van PricewaterhouseCoopers.

Reageer op dit artikel