nieuws

CVB Bank: internetbankieren alleen via tussenpersonen

Archief

CVB Bank, een dochteronderneming van SNS Reaal Groep, gaat internetbankieren aanbieden via tussenpersonen. Doel is de klant te behouden voor de tussenpersoon, nieuwe doelgroepen aan te boren en het imago te versterken.

Dit zeggen directievoorzitter Alphons van der Voorn en directeur Joop Ossel van CVB Bank. De bank heeft zijn productenpakket verder uitgebreid met een effectenlijn en een beleggingsrekening.
CVB Bank heeft geen eigen kantorennet. Met ongeveer driehonderd zelfstandige tussenpersonen is een samenwerkingsovereenkomst gesloten. Van der Voorn benadrukt dat het geen loondienstagenten zijn. “Het betreft kantoren met drie tot tien medewerkers, voornamelijk actief in wat kleinere gemeenschappen. Van oudsher zijn wij goed vertegenwoordigd in gebieden met een katholieke traditie. Je zult ons vooral terugzien in Brabant, Limburg en Twente. Maar wij streven nadrukkelijk naar landelijke dekking.”
Eigendom
CVB Bank stelt wel een aantal eisen aan de tussenpersonen met wie zij een samenwerking aangaat. Zo moeten het mooie kantoren zijn, gelegen op een goede locatie en met een professionele bemensing. “Er is geen sprake van een franchiseformule. We bieden ook geen financiële steun, maar we laten wel het een en ander juridisch vastleggen.”
Zo is volgens Van der Voorn de wijze waarop het commerciële eigendom van de klant is vastgelegd uniek te noemen. “Het commerciële eigendom van de klant ligt bij het intermediair. Dat betekent dat wij nooit de klant zullen benaderen zonder de uitdrukkelijke toestemming van het intermediair. Dit betekent dus ook dat als de tussenpersoon wil stoppen met zijn kantoor, hij de portefeuille in overleg met de CVB Bank kan verkopen, mits natuurlijk de integriteit van de kopende tussenpersoon gewaarborgd is. Kan hij geen geschikte koper vinden voor zijn portefeuille, dan kopen wij eventueel het bestand op en zoeken er een geschikte intermediair voor.”
Onderscheidend
Waarom zou een tussenpersoon er een bank bij willen hebben? “Dat is eigenlijk heel simpel”, zegt Van der Voorn. “Op die manier is hij in staat een totaalpakket aan financiële diensten te bieden aan zijn klant. Bovendien levert het cross-selling op. Hij verkoopt bankproducten aan zijn verzekeringsklanten en verzekeringsproducten aan zijn bankklanten. Verder onderscheidt het hem van andere tussenpersonen die geen bank hebben. Op die manier kan hij andere banken bij zijn klanten weghouden en houdt hij grip op de geldstromen.”
De CVB Bank richt zich uitsluitend op de particuliere markt, met een viertal productcategorieën: hypotheken, consumptief krediet, sparen/beleggen en betalingsverkeer. “In concreto betekent het dat wij bij de tussenpersoon een PC neerzetten, waarmee hij een realtime-verbinding heeft met ons hoofdkantoor. Een gedane handeling ziet hij dus onmiddellijk terug op zijn scherm”, vertelt directeur Joop Ossel. “Het aanvragen van een hypotheek of consumptief krediet gaat volledig elektronisch, daar komt geen papiertje meer bij kijken. Voor een deel wordt het automatisch geaccepteerd en voor een deel handmatig. Dit heeft ons zeker op voorsprong gezet bij andere verstrekkers. De service staat centraal en de lijntjes zijn kort”, aldus Ossel.
Internet
Het intermediair kiest voor een overgroot deel ook voor de kasfunctie van de bank. “Dat hoeft niet, maar men kiest er bewust voor omdat het weer contactmomenten zijn met de klant”, zegt Van der Voorn. Dit lijkt strijdig met het nieuwe product internetbankieren dat u via de tussenpersoon gaat afzetten bij de klant? “Dat lijkt wellicht zo, maar wij zijn er van overtuigd dat als je het niet aanbiedt, je de klant wellicht verliest aan een van de grootbanken. Bovendien wil de klant zelf bepalen via welk kanaal hij zaken wil doen. We hebben geconstateerd dat er bij onze tussenpersonen vraag naar is. Zij hebben klanten in het bestand met kinderen. Die internetten veel en vragen zich af waarom er ook niet via internet gebankierd kan worden. Het heeft tevens als voordeel dat de tussenpersoon niet elke keer benaderd wordt met de vraag wat het saldo is op de betaalrekening dan wel spaarrekening. Voor de jongere doelgroep hebben we er nog wat gadgets aan toegevoegd. Zo kan je bijvoorbeeld een sms-je of een e-mailtje ontvangen als je salaris gestort is of als het bedrag op de rekening een bepaalde ondergrens nadert.”
Als de klant wil internetbankieren, dan vraagt hij dat aan bij zijn tussenpersoon. “Wij sturen een contract op naar de klant dat hij moet invullen en moet retourneren aan ons. Hij ontvangt van ons een apparaatje, een zogeheten digipas en een pincode. Daarmee kan hij verbinding maken en heeft hij toegang tot veel van zijn bankgegevens. Wij bieden overigens geen internetspaarrekening, omdat dat volgens ons indruist tegen de intermediaire functie. Bovendien switcht de klant misschien wel erg makkelijk tussen banken als de rente een wijziging ondergaat.”
Effecten
Naast het internetbankieren, dat volgende week geïntroduceerd wordt, biedt de CVB Bank sinds begin november een effecten- en beleggingsrekening. “Met de effectenlijn richten we ons op de klant die zelf actief wil beleggen, zonder tussenkomst van derden. Dit product is in nauwe samenwerking met de SNS Effectenlijn ontwikkeld. Ook al spelen die transacties zich louter af in de administratie van de bank, toch ontvangt de betrokken tussenpersoon daar doorlopend provisie op. De tussenpersoon acteert als cliëntenremisier. Hij mag niet adviseren, maar alleen doorverwijzen”, aldus Ossel. “Wij hebben dus ook zelf geen effectenspecialisten in huis.”
Voor de klant die minder risicovol wil beleggen heeft CVB Bank de beleggingsrekening geïntroduceerd. De klant belegt via deze rekening in aandelenfondsen van de SNS Reaal Groep met meer of minder risico. Het betreft fondsen van Hooge Huys, SNS en ASN Bank. Via het internetbankieren heeft de klant ook zicht op zijn beleggingsrekening. Op dit moment kan de klant nog niet zelf switchen tussen de fondsen, maar in de toekomst zal dat mogelijk zijn.
Van der Voorn en Ossel benadrukken dat zowel het internetbankieren als de effecten- en beleggingsrekening ontwikkeld zijn in samenspraak met het intermediair. “Wij hebben een adviesraad van intermediairs en met hen bespreken we dit soort zaken.”
Alphons van der Voorn (links) en Joop Ossel: “De tussenpersoon komt bij ons voor de bankformule. Hij moet in principe het volledige pakket afnemen en niet alleen het betalingsverkeer.”

Reageer op dit artikel