nieuws

Beroepscommissie WTZ buigt zich vooral over hulpmiddelen

Archief

Bij de 36 bindende uitspraken die de Beroepscommissie WTZ vorig jaar deed, gingen het voornamelijk (9) over vergoeding van kunst- en hulpmiddelen. Zes uitspraken gingen over de vergoeding van tandheelkunde en zes over de buitenlandvergoeding. Er kwamen 153 klachten binnen, vijf minder dan vorig jaar.

Van de in 153 (158) klachten die de Beroepscommissie – het klachteninstituut voor standaard(pakket)polissen – in 2002 ontving, werd de meerderheid afgehandeld binnen het ‘voorportaal’, dat wil zeggen door het secretariaat dat een bemiddelende rol speelt. Het ging hierbij om 78 (68) klachten, waarvan er 50 (48) gunstig en 28 (20) ongunstig uitpakten voor de klagers.
De commissie bleek bij 14 (24) klachten niet bevoegd om uitspraak te doen, omdat het om een ziekenfonds- of maatschappijpolis ging, en één (2) klacht werd niet behandeld, omdat het conflict onduidelijk was. Verder bleven er 47 (46) klachten over om in 2003 te worden afgehandeld.
Het college deed in 13 (18) van de binnengekomen klachten een bindende uitspraak. Hiervan bleken er 5 (8) gegrond en 8 (10) ongegrond. Tezamen met klachten uit vorige jaren deed de Beroepscommissie 36 (36) uitspraken.
Reden van de klacht
Van de 153 (158) binnengekomen klachten gingen er 84 (112) over vergoedingen. Verder gingen er 17 over de handelwijze van de verzekeraar. Dat is een ongewoon hoog aantal. Sinds 1995 is het achtereenvolgens gegaan om 7, 6, 14, 6, 1, 4 en 1 klachten. De Beroepscommissie legt in het jaarverslag deze echter stijging niet uit.
Van de 153 (158) klachten gingen er 21 (19) over acceptatie, 17 (14) over premie, 6 (7) over beëindiging van de polis, 1 (1) over het eigen risico, en 7 (4) over overige kwesties.
Van de 36 klachten die het college in het totaal behandelde, gingen er 26 over vergoedingen. Hierbij gingen 9 zaken (waarvan 3 gegrond) om kunst- en hulpmiddelen.
Daling klachten
In beginsel daalt het aantal klachten bij de Beroepscommissie (die in 1986 werd opgericht bij de invoering van de standaard(pakket)polis. De verzekeraars weten immers door de jurisprudentie steeds beter hoe zij in bepaalde situaties moeten handelen.
Wijzigingen in de WTZ brengen extra klachten met zich mee. De afgelopen twee jaar vertoonde het aantal klachten een stijgende lijn en het is te verwachten dat dit de komende jaren ook zo zal zijn. In de loop van 2002 is namelijk met terugwerkende kracht tot 22 oktober 2001, een wet van kracht geworden waardoor niet uitsluitend mensen die in Nederland wonen, recht hebben op een standaardpakketpolis, maar ook (uiteraard onder condities) mensen in die zich in bepaalde Europese landen vestigen.

Reageer op dit artikel