nieuws

Antwoorden op vragen salaris PVK geen verrassing meer

Archief

Minister Zalm (Financiën) heeft de Tweede Kamer antwoorden gestuurd op de schriftelijke vragen die waren gesteld over de salarisstijgingen van de voorzitter van de Pensioen- en Verzekeringskamer (PVK). Als gevolg van een op 25 juni gevoerd debat in de Tweede Kamer over topinkomens in de semi-publieke sector, boden de antwoorden echter geen verrassingen.

Dat het salaris van PVK-voorzitter Dirk Witteveen de komende jaren procentueel gezien fors stijgt, heeft alles te maken met het integreren van het toezicht op de bank- en verzekeringswereld en het op elkaar afstemmen van de loongebouwen van de toezichthouders. De PVK gaat fuseren met De Nederlandsche Bank (DNB), waar de topmanagers naar verhouding aanzienlijk meer verdienen dan bij de PVK. Bovendien wordt voor de onderlinge afstemming ook gekeken naar het salaris van de voorzitter van de Autoriteit Financiële Markten (Arthur Docters van Leeuwen).
Efficiency
Behalve meer gelijkheid in beloning van de diverse toezichthouders, wijst Zalm ook op een efficiency-verbetering. “In 2002 is de toenadering van DNB en de PVK op bestuurlijk niveau versterkt door kruiselingse benoemingen van de voorzitter van de PVK in de directie van DNB en van de directeur Toezicht bij DNB in het bestuur van de PVK. Beide instellingen hebben daardoor gezamenlijk een bestuurder minder.”
Verder is volgens Zalm van belang dat naar aanleiding van een gezamenlijk voorstel van DNB/PVK nu wordt gewerkt aan een volledige integratie tussen DNB en PVK. In dat kader zal geen opvolger worden gezocht voor een vertrekkend lid van de directie van DNB; diens taken zullen onder de overige directeuren worden herverdeeld. “Ten opzichte van de situatie vóór 1 maart 2002 (toen de DNB-directie uit vier personen bestond en het PVK-bestuur uit drie) zal dan een reductie zijn gerealiseerd tot een directie van in totaal vijf personen. Dienaangaande zal er derhalve in het kader van de hervorming van het toezicht een efficiencyslag worden bereikt.”
Concrete bedragen
De Tweede-Kamerleden Eski en Van Loon-Koomen (beiden CDA) waren tot hun schriftelijke vragen gekomen na kennisname van de 13,7% salarisstijging die Witteveen in 2002 ten deel was gevallen. Behalve een verklaring van die stijging, wilden zij ook concreet weten wat de PVK-voorzitter in 2003 en 2004 gaat verdienen.
Zalm in zijn beantwoording: “Voor 2003 is het salaris van de heer Witteveen vastgesteld en goedgekeurd op e 260.600 (+12,2%) en is daarmee op vergelijkbare hoogte gebracht met het salaris van de bestuursvoorzitter AFM.”
Het vastgestelde groeitraject voorziet erin dat per 1 januari 2005 de bestuursvoorzitters van de PVK en AFM en de directeuren van DNB gelijkluidend worden beloond. Volgens het groeitraject zou dit, bij ongewijzigde salariëring van de huidige directeuren DNB, betekenen dat het salaris van de voorzitter van de PVK per 1 januari 2004 zou kunnen uitkomen op ongeveer e 298.000 (+14,4% ten opzichte van 2003) en per 1 januari 2005 op e 312.250 (+ 4,8% ten opzichte van ). Het salaris van de voorzitter van de AFM bedraagt per 1 januari 2003 e 270.600 en zou per 1 januari 2005 bij ongewijzigde omstandigheden eveneens dienen uit te komen op e 312.250.
Het kabinet zal na het zomerreces de Tweede Kamer een brief sturen over de topinkomens in de (semi-)publieke sector. “In deze brief zal ook de afspraak in het hoofdlijnenakkoord om de inkomens in de (semi-)publieke sector die uitgaan boven het inkomensniveau van een minister openbaar te maken, worden meegenomen”, aldus Zalm.

Reageer op dit artikel