blog

Solvency II: wat is het nu precies?

Branche

Solvency II: wat is het nu precies?

Het zoemt al enige tijd rond in de sector: Solvency II komt er na lang wachten eindelijk aan. Maar wat is het precies? En wat betekent de invoering ervan voor de sector?

Eerst maar even terug in de tijd. Als Solvency II eraan komt, is er dus kennelijk al een Solvency I-regime. Wat is daar dan mis mee? Allereerst dateert het huidige toezichtregime deels uit de jaren zeventig en is simpelweg verouderd. Bepaalde risico’s waren nog onbekend en veel risico’s waar verzekeraars mee worden geconfronteerd werden niet of niet op de juiste wijze berekend. Dat terwijl risico’s overnemen van de klant nu juist de kernactiviteit van verzekeraars is. Goed inzicht in aard en omvang van risico’s om te weten hoeveel kapitaal daar tegenover moet staan is cruciaal.

Van 14 naar 1
De huidige toezichtwetgeving is gebaseerd op zo’n 14 bestaande Europese richtlijnen over leven- en schadeverzekeringen. De geheel vernieuwde toezichtregelgeving Solvency II is in één Europese richtlijn samengevat met als doel: eenzelfde aanpak in alle lidstaten van de EU. Hiervoor zijn alle risico’s in kaart gebracht en van een weging (risico-opslag) voorzien, die bepaalt hoeveel kapitaal een verzekeraar moet aanhouden om aan zijn verplichtingen te kunnen voldoen. Met andere woorden: of de verzekeraars solvabel is of niet. Ook moeten verzekeraars een “stresssituatie” aankunnen. Niemand kan de toekomst voorspellen, maar de stelling dat ons ook de komende decennia financiële verrassingen te wachten staan is geen rocket science.

Economisch en risico-gebaseerd
Solvency II is gebaseerd op alle relevante risico’s die een verzekeraar, afhankelijk van zijn ‘’line of business’’, loopt. Voor een levensverzekeraar met langlopende verplichtingen zijn dat bijvoorbeeld het langlevenrisico en het sterfterisico. Voor een schadeverzekeraar zijn dat bijvoorbeeld het opzegrisico en het catastroferisico. Naast sector specifieke risicogebieden, zijn er meer algemene risicogebieden, zoals het marktrisico (lage rente!), maar ook de koers van aandelen, de waarde van onroerend goed en het operationeel risico.

Deze zijn alle economisch gebaseerd. Dat wil zeggen dat alle met de verplichtingen samenhangende risico’s en alle middelen (‘’assets’’) van verzekeraars die daar tegenover staan op marktwaarde, of een marktconsistente waarde als er geen echte markt bestaat, worden gewaardeerd. Verplichtingen en middelen bewegen dus mee met de marktontwikkelingen.

Wat betekent dat nu concreet?
Goed om te weten voor de boekhouder, denkt u wellicht, maar dan heeft u het mis. Solvency II betekent dat alles veel uitdagender wordt dan onder het oude (huidige) toezichtregime, waar verplichtingen met vaste rekenrentes konden worden gewaardeerd. Solvency II is dus niet alleen een andere manier van werken, maar ook een andere manier van denken, omdat alle relevante marktontwikkelingen in een brede context moeten worden meegenomen. Met een mooi woord wordt dat ook wel omschreven als de “totale balans benadering”. Bovendien moeten verzekeraars onder het nieuwe toezichtregime ook nadrukkelijker vooruit kijken en hun eigen risicobeoordeling maken, nu al bekend onder de naam ERB, en voor sommigen beter bekend als ORSA: Own Risk and Solvency Assessment.

ORSA: het hart van Solvency II
Voor medewerkers van verzekeringsmaatschappijen betekent ORSA veel meer dan alleen een beoordeling en een rapport: het is een integraal proces met alle betrokkenen: lijnfunctionarissen, risicomanagers, actuarissen, accountants, interne auditafdelingen, vermogensbeheerders, legal & compliance en ook nadrukkelijk de directie en het senior management. Alle risico’s worden gewogen, het risicoprofiel en het benodigde kapitaal worden vastgesteld en ook hoe de risico’s worden gemanaged wordt vastgelegd. Mijn indruk is dat de non financials bij verzekeraars Solvency II nog te vaak beschouwen als “een feestje” van de financiële afdeling. Dat is een denkfout: het heeft enorme invloed op productontwikkeling, IT, pricing, beleggingsbeleid enzovoorts. Sterker, Solvency II stuurt straks als het ware de verzekeraar.

Impact voor iedereen
Ik ga nog een stap verder: Solvency II heeft net zo goed impact op iedereen die niet in dienst is van een verzekeraar, bijvoorbeeld financieel adviseurs, gevolmachtigden en assurantiemakelaars. Verzekeraars zullen zich in hun contacten veel meer focussen op alle relevante risico’s die invloed kunnen hebben op de winstgevendheid van de portefeuille, dus ook op kosten, premiebeleid en/of opzegging door klanten. Ook zal de kwaliteit van de gehanteerde data steeds meer aandacht moeten krijgen om zeker te stellen dat alle risico’s en verplichtingen goed in de boeken staan. Kortom, zowel verzekeraars en hun directe medewerkers, maar ook diegenen die in de keten betrokken zijn bij verzekeringscontracten en –producten, zullen zich de nieuwe manier van denken en werken eigen moeten maken om de verzekeringssector een gezonde toekomst te bieden – en daarmee de klant veilige(r) producten. Een toekomst die begint op 1 januari 2016, als Solvency II van kracht wordt.

Reageer op dit artikel