nieuws

Achmea moet toch dokken voor dronken kruistrapper

Schade 4590

Een onduidelijke formulering van de opzetclausule in haar aansprakelijkheidsverzekering heeft ervoor gezorgd dat Achmea toch mede de schade heeft moeten betalen voor een verzekerde die een agent in zijn kruis trapte. Het slachtoffer mist door het voorval een teelbal, die operatief moest worden verwijderd. Volgens de rechtbank beriep Achmea zich ten onrechte op de nieuwe opzetclausule van het Verbond van Verzekeraars.

Achmea moet toch dokken voor dronken kruistrapper

In de uitspraak, die pas vorige week werd gepubliceerd, gaat het om een uit de hand gelopen aanhouding van een man op 29 maart 2014. Tijdens de aanhouding gaat de verdacht zo door het lint dat hij de dienstdoende agent in zijn kruis trapt. De agent loopt daarbij een scheur in zij balzak op; de als gevolg daarvan beschadigde linker teelbal moet operatief worden verwijderd.

Zwaar lichamelijk letsel

Voor de rechtbank Midden-Nederland wordt de kruistrapper later dat jaar schuldig bevonden aan het voorval. De rechtbank oordeelt dat verdachte zich niet kan beroepen op het feit dat hij zijn eigen handelen als gevolg van de grote hoeveelheid genuttigde alcohol niet in de hand had. Hij moet dan ook € 1.500 betalen als voorschot op de (immateriele) schade. Toch spreekt de rechtbank hem ook deels vrij van het ten laste gelegde “opzettelijk toebrengen van zwaar lichamelijk letsel.” De verdacht had volgens de rechtbank niet kunnen voorzien dat het kruistrappen tot een ruptuur van de teelbal had kunnen leiden.

Opzettelijke handeling

Daarnaast speelt in deze kwestie de aansprakelijkheid voor de schade van Achmea, waar de verdachte zijn aansprakelijkheidsverzekering had lopen. De verzekeraar weigert mede op te draaien voor de schade en verwijst daarbij naar de voorwaarden. Hierin wordt opgezet uitgesloten. Achmea wijst er daarbij op dat bewezen is verklaard dat haar verzekerde opzettelijk gewelddadig met kracht in het kruis heeft getrapt en dat nu de rechtbank de opzettelijke handeling bewezen heeft verklaard, met succes een beroep kan worden gedaan op de opzetclausule.

Gedrag in plaats van gevolg

Bovendien gaat het volgens Achmea, in de ‘nieuwe’ opzet opzetclausule van het Verbond van Verzekeraars om opzet ten aanzien van de gedraging en niet ten aanzien van het gevolg daarvan. Achmea verwijst onder meer naar een uitspraak van het hof Arnhem-Leeuwarden van 11 februari 2014 waarin ook is bekrachtigd dat de clausule onderdeel is van de primaire dekkingsomschrijving van de verzekering zodat een beroep op artikel 6:248 BW niet snel zal slagen.

Schade met opzet

Volgens de rechtbank sluit de opzetclausule die Achmea op dat moment hanteert taalkundig niet aan bij de nieuwe opzetclausule van het Verbond. “De zin “Veroorzaakt u de schade met opzet? Dan betalen we niet voor de schade.” maakt naar het oordeel van de rechtbank ondubbelzinnig duidelijk dat schade die opzettelijk is veroorzaakt buiten de dekking van de verzekering valt. De uitleg die Achmea voorstaat komt er op neer dat ‘met opzet’ hier zo moet worden uitgelegd, dat het gaat om schade die is veroorzaakt door een opzettelijke gedraging. Die uitleg ligt taalkundig niet voor de hand en volgt de rechtbank niet.”

Gedachtenstreepjes

Ook het bij de clausule genoemde voorbeeld – Had u medicijnen, alcohol of drugs gebruikt? En wist u daardoor niet wat u deed? Dan is dat nog steeds opzet. (…) – maakt volgens de rechtbank niet onverkort duidelijk dat niet relevant is of opzet op de veroorzaakte schade was gericht. “Daarbij komt dat een voorbeeld naar zijn aard niet zonder meer kan worden begrepen als een nadere uitwerking van de clausule en dat uit de manier waarop het voorbeeld is opgesteld – door een opsomming van drie met gedachtestreepjes en puntkomma’s gescheiden omstandigheden – ook niet zonder meer duidelijk is dat sprake is van een reeks van drie opeenvolgende criteria die, als die vervuld zijn, maken dat er geen dekking is.”
Door de uitspraak van de rechter werden zowel de kruistrapper als Achmea hoofdelijk veroordeeld tot vergoeding van de schade van de agent.

Reageer op dit artikel