nieuws

Kennisronde Actualiteiten Schade: Adviseur claim uw positie en onafhankelijkheid

Schade 972

“De zakelijke markt houdt er van als u onafhankelijk bent en dat mogen we met ons allen meer naar buiten brengen”, zo sprak DFO-directeur Jurjen Oosterbaan Martinius afgelopen vrijdag in Zwolle tijdens de Kennisronde Actualiteiten Schade Zakelijk. Cyber risks, nieuwe politieke ontwikkelingen en verzekeringstechnieken rondom de wel of niet verplichte AOV voor zzp’ers en de groei in de aansprakelijkheidsstelling richting frauderende of falende bestuurders waren de onderwerpen van de dag. De zaal zat vol belangstellenden. Vooral het laatste onderwerp, de vorming van en kansen binnen cyberverzekeringen, trok veel aandacht.

Kennisronde Actualiteiten Schade: Adviseur claim uw positie en onafhankelijkheid

Oosterbaan startte de dag en stimuleerde de groep experts in de zaal om vooral advies op maat te geven en om de onafhankelijkheid als expert naar voren te plaatsen. Onafhankelijkheid is, zoals Oosterbaan omschreef, een ‘asset’ die de markt meer mag benutten. In het kort de huidige stand van zaken in de zakelijke adviesmarkt: opmerkelijk veel vacatures voor adviseurs, de focus lijkt primair op schade te liggen en minder op inkomen en pensioen, en naast producten wordt er ook steeds meer aandacht gericht op risicobeheersing. Er is vooral aandacht voor de nieuwe gebieden zoals bestuurdersaansprakelijkheid en cyberrisk.

Behalve positieve marktprognoses schetste Oosterbaan het voorspellende scenario waarin hij sprak over de eerste claims in relatie tot cyber risks die de markt in de nabije toekomst zal tegenkomen. “We verwachten binnen nu en niet al te lange tijd dat de eerste cyber security breach claims binnen zullen lopen bij assurantiekantoren. De risico’s zijn zo manifest dat inmiddels van een redelijk handelend en redelijk bekwaam adviseur, die optreedt als vast adviseur van een ondernemer, verwacht mag worden dat deze dit risico uit eigen beweging met de ondernemer bespreekbaar maakt.” Juist binnen dit onderwerp werd het advies gegeven cliënten te adviseren over de mogelijke gevolgen van schade als gevolg van cybersecuritydreigingen. Daarnaast sprak Oosterbaan over de nieuwe politieke ontwikkelingen rondom de wel of niet verplichte AOV voor zelfstandigen en de nieuwe doelstellingen en richtlijnen vanuit de Europese Unie.

Doelstellingen nieuwe EU-richtlijnen

Behalve verbetering van de bescherming van consumenten tegen banken, verzekeringsmaatschappijen en adviseurs, biedt de richtlijn verzekeringsdistributie van de EU steeds meer kansen voor de interne markt. Zo mogen buitenlandse collega’s ook in Nederland advies geven. Volgens Oosterbaan hebben inmiddels ongeveer 4.000 buitenlandse vakcollega’s toestemming aangevraagd om in Nederland te mogen adviseren. Verdere doelstellingen richten zich op het creëren van een gelijker speelveld tussen bemiddelaars en direct writers en het harmoniseren van sancties in geval van overtredingen. De richtlijn biedt ook de optie om bij bemiddeling van bepaalde financiële producten het adviestraject te verplichten, net zoals de optie om verzekeraars en beroepsverenigingen een rol te geven bij het registratieproces Autoriteit Financiële Markten (AFM), maar dit zijn volgens Oosterbaan onderdelen die niet zullen worden overgenomen in Nederland.

Toename Bescherming Consument

De bescherming van de consument is onder andere geregeld in een verbod op koppelverkoop: de levering van een dienst mag niet meer afhankelijk zijn van de afname van een verzekering en vice versa, met als sanctiemogelijkheid de vernietigbaarheid van de overeenkomst. Gebundelde verkoop van bijvoorbeeld twee producten is wel toegestaan. Het centrale uitgangspunt van deze bescherming is om verzekeraars, bemiddelaars en adviseurs zoveel mogelijk te stimuleren om zich loyaal, billijk en professioneel in te zetten voor de belangen van de cliënten. Behalve de bescherming van de consument werd er tijdens de ochtendsessie ook aandacht gegeven aan de bescherming van de zzp’er en de mogelijk verplichte AOV, iets wat na de vorming van het nieuwe kabinet een nieuwe wending zou kunnen krijgen.

De wel of niet verplichte AOV

Commercieel directeur Bernardo Walta van de Goudse Verzekeringen gaf te kennen dat de groei van zzp’ers in Nederland (1,1 miljoen) een wat vertekend beeld laat zien. “In de politiek komt steeds meer de wens dat ondernemers moeten worden verzekerd, al dan niet verplicht. Het aantal ondernemers dat een AOV nodig heeft, is veel kleiner dan het geschetste beeld omdat recente onderzoeken laten zien dat 70% van de zzp’ers voldoende financiële middelen heeft, bijvoorbeeld doordat de partner een vaste baan heeft of omdat de zzp’er er een parttime baan naast heeft.” Walta voorspelt drie scenario’s: “In scenario 1 blijft alles hetzelfde, scenario 2 is de verzekering met basisvoorziening en een opt-outoptie. Dit laatste is het meest wenselijke omdat het de ondernemers dwingt om in ieder geval over het onderwerp na te denken en omdat er meer adviesvragen uit komen rollen. Binnen scenario 3 spreken we van de verplichte basisvoorziening.” Volgens Walta is, vooral gezien de standpunten van SER, VNO en MKB Nederland, een verplichte voorziening onwaarschijnlijk.

Oprichter van Enkwest Opleiding & Advies Janthony Wielink bracht een wat minder rooskleurig beeld over de huidige stand van zaken in de AOV-markt. Er is weinig geregeld voor de ondernemer en volgens Wielink hebben veel adviseurs weinig kennis rond dit onderwerp. Het blijft “een ingewikkeld product”, zo sprak Wielink.  “We leggen onvoldoende vast waarom er door de adviseurs voor een bepaalde polis is gekozen en mutaties moeten scherper in de gaten worden gehouden en worden doorgegeven.” Door dit soort gebreken binnen de vertaalslagen lopen volgens de expert redelijk wat mensen de juiste uitkeringen mis. Wielink adviseert ook om naast goede uitleg over AOV cliënten ook bewust te maken van broodfondsen en de afkoop van lijfrente bij arbeidsongeschiktheid. Vanuit de zaal werd opgemerkt dat de adviseur als intermediair vaak wordt uitgeschakeld door de grote verzekeraars als het om de AO-verzekering gaat. Wielink: “Claim uw positie want ook de adviseur mag in deze onderhandelingen van de partij zijn.”

Bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering wordt steeds belangrijker

“Het is een hot item”, zo omschreef auteur en docent Anita Hol-Bubeck de stijging in de aandacht voor het risico binnen bestuurdersaansprakelijkheid. “Dat blijkt in de praktijk een lastig bespreekbaar risico en mede daardoor wordt er lang niet altijd een bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering gesloten. Terwijl het een steeds reëler risico blijkt te zijn.” Hol-Bubeck legde er een aantal casussen naast en gaf met voorbeelden uit de thuiszorg en gezondheidsinstellingen aan dat binnen de juridische vervolgingen bestuurdersaansprakelijkheid steeds belangrijker worden. Hol-Bubeck: “Bestuursaansprakelijkheid geldt niet alleen voor bestuurders, maar ook voor commissarissen en toezichthouders van rechtspersonen. De ontwikkelingen van de afgelopen jaren in wetgeving en jurisprudentie bieden steeds meer verzekeringsmogelijkheden.” Van bestuursaansprakelijkheid is sprake in gevallen van ‘onbehoorlijke taakvervulling’ of ‘onbehoorlijk bestuur’. Hol-Bubeck adviseerde vooral om klanten van de risico’s bewust te maken. “Het is een reëel risico waar je je goed tegen kunt beschermen.”

Cyber security dreigingen & verzekering opties

De expert van de dag op het gebied van cyber risks en schadelast was teamleider marketing- en productmanagement Björn Jalving van volmachtbedrijf Turien & Co. Volgens Turien neemt de belangstelling voor cyberverzekeringen bij de met haar samenwerkende advieskantoren sterk toe. Jalving sprak van een “grote ambitie om dit type verzekeringen aantrekkelijker te maken voor mkb’ers”. Het belang van bewustzijn rond dit thema en de bescherming tegen de impact van dreigingen en schade is volgens hem erg groot. Volgens Jalving groeit de markt op internationaal gebied wat cyberverzekeringen betreft met 50% per jaar. “Vooral de VS en Groot Brittannië zijn al aardig wat jaren bezig met cyberverzekeringen en in Nederland zijn de producten meer geënt op de Nederlandse markt. De eerste vergelijkingen qua voorwaarden komen sinds 2016 op de markt.” Portefeuilles “groeien explosief” en “cyberverzekeringen vormen echt een kans voor de Nederlandse verzekeringsmarkt”. De groei in de aankoop van polissen, zo geeft hij toe, valt nog tegen. Jalving merkte ook op dat bestuurders in de toekomst mogelijk ook aansprakelijk kunnen worden gesteld voor eventuele datalekken. “Het bijhouden van een behoorlijke administratie is volgens jurisprudentie een plicht. Hoe zit het met het adequaat beveiligen van deze administratie tegen verlies en misbruik?”

De sprekers nodigden zichtbaar en bewust goede discussies uit. De vragen en opmerkingen vanuit het publiek maakten duidelijk dat de markt meer behoefte heeft aan verdieping rondom met name cyber risks en kansen in de markt. Participanten leken vooral gespitst te zijn op vergelijkende studies qua polissen en hypothetische toekomstscenario’s.

Reageer op dit artikel