nieuws

Toezichthouder ACM: Concurrentie zorgverzekeraars kan beter

Schade

Toezichthouder ACM: Concurrentie zorgverzekeraars kan beter

De Autoriteit Consument & Markt neemt dit jaar de zorgverzekeraars extra onder de loep. Volgens bestuursvoorzitter Chris Fonteijn valt er nog wel wat te verbeteren aan de concurrentie tussen zorgverzekeraars. “Consumenten moeten iets te kiezen hebben.”

Onderscheiden zorgverzekeraars zich voldoende van elkaar zodat er echt iets te kiezen valt? Wordt het nieuwe zorgverzekeraars onnodig moeilijk gemaakt om op de markt toe te treden? Is het aanbod van zorgverzekeraars te complex om een goede keuze voor een zorgverzekering te maken? Dit zijn drie vragen die volgen uit een tussenrapportage over concurrentie tussen zorgverzekeraars en zij vormen de start voor het eindrapport. Volgens Fonteijn valt er nog wel wat te verbeteren. “Dat gaan we samen met de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) verder onderzoeken.”

Onvoldoende
In de tussenrapportage is onderzocht welke mogelijkheden zorgverzekeraars hebben om zich van elkaar te onderscheiden. Hieruit volgt dat er veel wet- en regelgeving is op de zorgverzekeringsmarkt die het onderscheidend vermogen van zorgverzekeraars beperkt. Het gaat voor de basisverzekering bijvoorbeeld om de acceptatieplicht, het risicovereveningsysteem, de zorgplicht, solvabiliteitseisen en regels over de inhoud van het basispakket. Voor de aanvullende verzekering stellen wet- en regelgeving weinig grenzen aan de mogelijkheid tot concurrentieel onderscheid. Echter, politieke en maatschappelijke druk op zorgverzekeraars beperkt ook hier steeds meer het onderscheidend vermogen. Hierbij kan de vraag gesteld worden of deze beperkingen uiteindelijk tot de meest optimale uitkomsten leiden.

Niet benut
Gupta Strategics, die in opdracht van ACM het onderzoek verricht heeft, constateert ook dat de resterende mogelijkheden voor onderscheid en concurrentie binnen het huidige kader voor wet- en regelgeving, momenteel niet ten volle wordt benut. Zorgverzekeraars lijken dus kansen onbenut te laten om onderscheidende producten aan te bieden die waarde toevoegen voor bepaalde groepen verzekerden zonder publieke belangen te ondermijnen.

Effectieve concurrentie
“Een eerste analyse, op basis van openbare informatie, laat een beeld zien dat niet evident in de richting van effectieve concurrentie wijst. De dynamiek in marktaandelen van zorgverzekeraars is bijvoorbeeld, gecorrigeerd voor fusies en overnames, erg beperkt en is nog niet doorbroken door toetreding van een nieuwe zorgverzekeraar. Afgemeten aan het aantal polissen in de markt, is er sprake van sterke productdifferentiatie. Het is hierbij alleen de vraag of deze differentiatie gebaseerd is op objectieve kenmerken zoals betere service of hogere kwaliteit zorg, of dat het, mede door stijgende reclame-uitgaven, leidt tot zogeheten obfuscation. Verzekerden zijn hierdoor mogelijk minder goed in staat om de best passende verzekeringspolis te kiezen. Dit kan een verklaring zijn voor de waargenomen prijsverschillen tussen basisverzekeringen, maar dat hoeft niet zo te zijn als er overeenkomstige kwaliteitsverschillen bestaan. Dit is nu nog onduidelijk”, aldus ACM.

Niet overstappen
ACM constateert ook dat het grote aantal verzekeringspolissen ertoe kan leiden dat verzekerden niet overstappen. Weliswaar nemen de overstappercentages toe, maar sinds 2006 is 70% niet overgestapt van zorgverzekeraar. Volgens ACM kan dit verband houden met het wantrouwen dat verzekerden hebben tegenover zorgverzekeraars. “De tweedeling tussen overstappers en niet-overstappers kan tevens gepaard gaan met prijsdiscriminatie tussen deze groepen. Hierdoor betalen verzekerden die overstappen een lagere premie dan verzekerden die niet overstappen”, aldus ACM.

Reageer op dit artikel