nieuws

Verzekeraars aan zet bij preventie en re-integratie

Schade

Verzekeraars aan zet bij preventie en re-integratie

Verzekeraars zijn aan zet als het gaat om effectieve inzet van preventie en re-integratie. Privaat verzekerde bedrijven presteren echter tot nu toe niet  beter op het vlak van preventie en re-integratie dan niet-privaat verzekerde bedrijven. Dat was bij de invoering van de onderliggende wetgeving wel de verwachting.

Die verwachting was dat private verzekeraars een sterke prikkel hebben om bedrijven tot schadelastbeperking te bewegen. Verzekeraars laten vooralsnog na om de afzonderlijke verzekeringsmarkten voor loondoorbetaling bij ziekte en de Werkhervattingsregeling Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten (WGA) goed te integreren in hun polisaanbod. Zodoende trekken zij nog steeds niet de financiële verantwoordelijkheid naar zich toe voor de volledige periode waarvoor een werkgever moet zorgen voor preventie en re-integratie. Dat is de conclusie die onderzoekers Rob Euwals, Krista Hoekstra en Johannes Hers trekken in de CPB Policy Brief ‘Financiële prikkels lonen: Verzekeraars aan zet’ .

Effectief
De onderzoekers concluderen echter wel dat het beleid van de afgelopen decennia effectief is geweest in het terugdringen van ziekteverzuim en de instroom in arbeidsongeschiktheidsuitkeringen. “De toegenomen financiële en re‐integratieverplichtingen voor werkgevers hebben hierbij een belangrijke rol gespeeld. Voorstellen die deze verplichtingen geheel of gedeeltelijk terugdraaien, leiden tot een hoger ziekteverzuim en een groter aantal arbeidsongeschiktheidsuitkeringen, met op termijn hogere premies en minder werkgelegenheid”, aldus het onderzoek.

Kan beter
Toch kan een aantal zaken beter, stellen de onderzoekers. “Niet alle bedrijven voeren beleid gericht op het voorkómen van ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid. Privaat verzekerde bedrijven behalen op het vlak van preventie en re‐integratie geen betere resultaten dan niet‐privaat verzekerde bedrijven. Dit was wel een belangrijk beleidsdoel. Ook de verwachte integratie van de deelmarkten voor verzekering van loondoorbetaling en die van de WGA is niet tot stand gekomen. Het initiëren en in stand houden van verzekeringsmarkten voor loondoorbetaling bij ziekte en de WGA is geen doel op zich. Ze zijn een middel om verzekering te bieden én preventie en re‐integratie te bevorderen. Investeringen in preventie en in re‐integratie zijn vooral lonend voor een partij die de financiële verantwoordelijkheid draagt voor de volledige twaalf jaar waarvoor een werkgever verantwoordelijk kan zijn voor een zieke werknemer (twee jaar loondoorbetaling bij ziekte en tien jaar WGA).”

Aan zet
“Bijna tien jaar na introductie van de Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen (WIA) zijn verzekeraars aan zet om hun toegevoegde waarde op deze verzekeringsmarkten te demonstreren”, zeggen de onderzoekers. ” Mocht na enige tijd blijken dat privaat verzekerde bedrijven nog altijd niet beter presteren op preventie en re‐integratie dan niet‐privaat verzekerde bedrijven, dan vervalt een van de argumenten voor de hybride WGA‐markt.”

Reageer op dit artikel