nieuws

Tussenpersoon hoeft claim van zeven ton niet te betalen

Schade

Een varkensboer die schade leed na een grote brand kan zijn tussenpersoon daarvoor niet aansprakelijk stellen. Volgens de ondernemer lag er een toezegging om de polis aan te passen. Maar volgens de tussenpersoon was er slechts een afspraak om in de loop van het jaar nogmaals naar de verzekeringen te kijken. Het Hof Den Bosch gaat in dat standpunt mee.

Tussenpersoon hoeft claim van zeven ton niet te betalen

Het gaat in de zaak, die zich afspeelt in 2005, om een ondernemer met een varkensbedrijf. Hij had vier stallen waar hij onder meer zeugen hield ten behoeve van de fok. Hij had een assurantietussenpersoon die al dertig jaar zijn verzekeringsportefeuille beheerde. Zijn verzekeringen waren ondergebracht bij Interpolis in een Bedrijven Compact Polis (BCP).

De ondernemer vroeg begin 2005 zelf offertes op bij andere verzekeraars omdat de BCP per 1 juli 2005 afliep. De Topland Landbouwpolis van Avéro Achmea leek hem aantrekkelijk omdat hij daar tegen een lagere premie een ruimere bedrijfsschadedekking kon krijgen, namelijk een ‘vergoeding die altijd voldoende is om de landbouwproductie opnieuw op te starten’. Zijn lopende BCP had een vergoedingsperiode van 1 jaar met een aanvullende overdekking van 30%.

Contact
In juni 2005 besprak hij dit met zijn tussenpersoon. Besloten werd om de bestaande BCP, tegen een lagere premie (door de adviseur bedongen) na 1 juli 2005 voort te zetten. Over wat er verder precies besproken werd, lopen de meningen uiteen. Wel zou er eind 2005 weer contact zijn tussen ondernemer en tussenpersoon. De adviseur werd echter ziek en en het contact vond niet plaats. In de loop van 2005 werd een nieuwe stal gebouwd. Op 18 december 2005 verwoestte een brand twee van de stallen.

Uitgebreider
Interpolis vergoedde de bedrijfsschade gedurende de eerste 52 weken na de brand. De ondernemer kon echter door allerlei omstandigheden pas jaren later zijn bedrijf weer starten. Hij vordert daarom betaling van in totaal € 671.090 tot vergoeding van de overige schade. Hij zegt dat de tussenpersoon hem in juni heeft toegezegd om een uitgebreidere bedrijfsschadedekking te realiseren. Hij heeft dat in ieder geval zo begrepen. De tussenpersoon bestrijdt dat. “Ik heb met de klant afgesproken dat we de bestaande polis bij Interpolis voorlopig zouden handhaven en dat we na de verbouwing van zijn stallen nader met elkaar zouden spreken om te bekijken of de voorwaarden nog zouden moeten worden gewijzigd. Ook is aan de orde geweest dat we de omvang van de dekking van de bedrijfstagnatieschade goed in de gaten moesten houden.” Volgens de adviseur heeft de ondernemer er welbewust voor gekozen om zijn lopende verzekering bij Interpolis voort te zetten tot na de bouw van de nieuwe stallen, terwijl hij op dat moment ook de mogelijkheid had om bij Topland een polis met een ruimere dekking af te sluiten.

Geen afspraak
Het Hof concludeert dat er geen afspraak is gemaakt die inhield dat aanpassing van de polis ‘zonder meer’ geregeld zou worden. Het Hof stelt dat er slechts een afspraak was om voor het verstrijken van het jaar kwesties betreffende de verzekeringen nog eens met elkaar door te nemen. Ook stelt het Hof dat het feit dat Topland een verzekering aanbood met een langere dekkingsduur dan Interpolis, niet maakt dat de lopende verzekering een ontoereikende dekking bood.

Dat met de kennis van achteraf de ondernemer liever een andere keuze had gemaakt, maakt dit niet anders zegt het Hof. “Dat het achteraf bezien voordeliger had kunnen zijn eerder opnieuw te overleggen en alsnog te kiezen voor aanpassing van de polis bij Interpolis, is niet aan de tussenpersoon te verwijten. Niemand wist dat een brand aanstaande was”, aldus het Hof. Ook het feit dat de tussenpersoon ziek werd, leidt niet tot een ander oordeel. De termijn waarbinnen de adviseur op de zaak zou terugkomen, voor het eind van het kalenderjaar, was ten tijde van de brand nog niet verstreken.

Reageer op dit artikel