nieuws

Rechter: voorwaarden Delta Lloyd vaag over definitie dagwaarde

Schade

Delta Lloyd heeft in de polisvoorwaarden van zijn bootverzekering niet duidelijk omschreven hoe het begrip dagwaarde moet worden opgevat. Dat heeft de rechtbank in Amsterdam geoordeeld in een zaak die een verzekerd bedrijf tegen de maatschappij had aangespannen wegens de vaststelling van een brandschade.

Rechter: voorwaarden Delta Lloyd vaag over definitie dagwaarde

Het bedrijf heeft bij Delta Lloyd een plezierjacht verzekerd tegen brandschade; de verzekerde som bedraagt € 820.000. In 2010 gaat de boot in vlammen op; die werd op dat moment te koop aangeboden voor € 630.000. De expert die de schade namens Delta Lloyd opneemt, taxeert de dagwaarde inclusief inboedel op ruim € 252.000. Na aftrek van de opbrengst die verkoop van de restanten heeft opgeleverd, keert Delta Lloyd een vergoeding van ruim € 220.000 uit. De verzekerde gaat daar niet mee akkoord en eist voor de rechter nog een aanvullende betaling van ruim € 600.000.

Contra-expert
In januari 2012 wijst de rechter die vordering echter af. De verzekerde kan immers een contra-expert aanwijzen als hij het niet eens is met de schadevaststelling, zo betoogt de rechtbank. Om die reden wordt het meningsverschil over de invulling van het begrip ‘dagwaarde’ niet behandeld. November vorig jaar bekrachtigt het gerechtshof de uitspraak van de rechtbank: de verzekerde kan nog altijd een contra-expertise laten uitvoeren om de schade te laten vaststellen. Het bedrijf heeft daarom geen belang bij een verklaring van de rechter wat precies als dagwaarde moet worden opgevat.

Gewijzigde eis
Met een gewijzigde eis trekt het bedrijf in februari van dit jaar opnieuw naar de rechter. Ditmaal luidt de vraag of de rechtbank zich wil uitspreken over de interpretatie van de zinsnede ‘de waarde van het vaartuig direct vóór de schadegebeurtenis (de dagwaarde)’ zoals die in de polisvoorwaarden wordt genoemd met betrekking tot de schaderegeling. Volgens de eiser wordt de dagwaarde bepaald door “de nieuwwaarde (de aankoopprijs die ten tijde van de schadegebeurtenis geldt voor zaken van dezelfde soort en kwaliteit als de beschadigde zaak) minus een bedrag voor waardevermindering, gebaseerd op ouderdom, slijtage en staat van onderhoud van de beschadigde zaak”, zoals de omschrijving (die gaat over inboedelschade) elders in de tekst van de voorwaarden luidt.

Indicatie
Volgens Delta Lloyd is die definitie niet van belang omdat in het ter discussie staande artikel 6.2 van de polisvoorwaarden staat dat de schade vastgesteld moet worden op het verschil tussen de waarde van de boot direct voor en direct na de schadegebeurtenis. De term ‘dagwaarde’ heeft in dat verband geen zelfstandige betekenis, maar is slechts een indicatie, betoogt de verzekeraar. De waarde direct voor de schadegebeurtenis wordt onder meer bepaald door de verkoopprijs van op dat moment te koop liggende vergelijkbare boten.

Leemte
De rechtbank sluit zich aan bij de mening van de verzekerde.  “Uit de zinsnede van artikel 6.2 van de polisvoorwaarden waar het hier om gaat blijkt immers niet welke waarde (vlak voor het incident) als uitgangspunt dient te worden genomen. Er bestaan – zoals naar de rechtbank aanneemt ook bij Delta Lloyd bekend zal zijn – zeer uiteenlopende definities van het begrip ‘waarde’. Door de enkele verwijzing naar ‘de waarde’ blijft onduidelijk of het gaat om (bijvoorbeeld) de vervangingswaarde, de nieuwwaarde of de economische waarde.” In de voorwaarden wordt geen algemene definitie gegeven wat onder de waarde moet worden verstaan. “Er is dus sprake van een leemte in de polisvoorwaarden.”

Bedoeling niet kenbaar
Delta Lloyd stelt bewust een andere formulering van het begrip dagwaarde te hebben gehanteerd in het onderdeel dat gaat over de inboedelschade. Maar de rechter vindt die stelling onvoldoende onderbouwd. “Dit doet bovendien ook niet ter zake, nu in ieder geval vastgesteld moet worden dat deze bedoeling van Delta Lloyd naar objectieve maatstaven niet kenbaar wordt uit de polisvoorwaarden.” De rechter verklaart dat voor het bepalen van de dagwaarde van de totale boot moet worden uitgegaan van de door de eisende partij aangehaalde tekst, die uitgaat van de nieuwwaarde min een bedrag voor waardevermindering.

Desalniettemin wijst de rechter de vordering af dat de verzekerde niet is gebonden aan de eerder gedane schadeevaststelling. “Nu over deze vordering in hoger beroep al is beslist, komt de rechtbank niet toe aan een inhoudelijke beoordeling op dit punt.” De weg naar contra-expertise ligt voor de verzekerde nog steeds open, voegt de rechter toe.

Lees hier de uitspraak van de rechtbank Amsterdam

Reageer op dit artikel