nieuws

Verbond wil niet tornen aan periode doorbetaling loon bij ziekte

Schade

Verbond wil niet tornen aan periode doorbetaling loon bij ziekte

Het Verbond van Verzekeraars vindt niet dat de loondoorbetalingsperiode bij ziekte moet worden teruggebracht tot één jaar. MKB Nederland stelt voor om kleine werkgevers (tot 250 medewerkers) te ontzien door de periode waarin moet worden betaald voor een zieke werknemer van twee jaar terug te brengen naar één jaar.

“Dat lijkt een sympathieke maatregel maar het leidt niet tot een betere situatie voor werkgevers, werknemers en de Nederlandse arbeidsmarkt”, stelt algemeen directeur Richard Weurding van het Verbond. “We moeten een bewezen succesvolle aanpak van het verzuim niet overboord gooien.”

Behoud
​De huidige verdeling van verantwoordelijkheden bij ziekte heeft volgens het Verbond een grote bijdrage geleverd aan het lage verzuim in Nederland en hiermee tot lagere lasten voor werkgevers. “Het is daarom in het belang van zowel werkgevers als werknemers dat de huidige prikkels binnen dit systeem in stand worden gehouden. Wel is er aanleiding goed te kijken naar de knelpunten die met name kleine werkgevers ervaren, maar die kunnen ook worden​ geadresseerd met behoud van de loondoorbetalingsperiode van twee jaar.”

Opmerkelijk
Het Verbond noemt het signaal van MKB Nederland ‘opmerkelijk’ omdat het kabinet afgelopen vrijdag een onderzoek publiceerde waaruit bleek dat onder werkgevers groot draagvlak bestaat voor de wettelijk vastgelegde loondoorbetalingsperiode. Wel ervaren met name kleine werkgevers problemen met de taken die de ‘Wet poortwachter’ hen oplegt. Weurding: “Het is slimmer om die knelpunten aan te pakken dan het hele stelsel ter discussie te stellen.” Een verkorting van de loondoorbetalingsperiode, zo vreest het Verbond, zal leiden tot een hoger verzuim en hogere instroom in de WIA.

In het rapport waarnaar het Verbond verwijst staat weliswaar dat het professionele draagvlak voor de loondoorbetalingsplicht hoog is, maar dat het financiële draagvlak beperkt is. Van de ondervraagde werkgevers geeft 45 procent aan dat de kosten die voortkomen uit ziekte en re-integratie niet goed te dragen zijn.

Reageer op dit artikel