nieuws

Rechter negeert verzoek om ontslag SRK-directeur

Schade

De rechtbank van Den Haag heeft zich negatief uitgesproken over een ontslagverzoek voor Peter Leermakers, directeur van de Stichting SRK Rechtsbijstand. Een oud-medewerker had dit verzoek ingediend, onder andere omdat de stichting volgens hem het recht op de vrije advocaatkeuze belemmerde.

Rechter negeert verzoek om ontslag SRK-directeur

Daarnaast zou SRK afspraken maken met grote advocatenkantoren om stagiairs dossiers in behandeling te laten nemen, met als doel de kosten te drukken. De oud-medewerker, die op 1 mei van dit jaar ontslagen werd, beweerde ook dat de stichting meerdere schademeldingen zou doen op de naam van de klant, omdat iedere melding een extra betalingen zou opleveren, terwijl de klant een hogere premie krijgt. Tot slot was er de klacht dat de belangen van verzekerden onvoldoende werden behartigd, omdat er bij specifieke zaken tegenstrijdige belangen voor de verzekeraar ontstonden. SRK ontkende de beschuldigingen.

Korte metten
De rechter maakte korte metten met de aantijgingen van de oud-medewerker. Ten eerste stelde de rechtbank de oud-werknemer niet ontvankelijk in zijn klacht. Hij diende zijn verzoek tot ontslag in op basis van artikel 2:298 BW, maar de rechtbank stipte aan dat het voormalige personeelslid geen belanghebbende was in de zaak. Dit omdat hij niet langer werknemer is van SRK en hij als verzekeringsnemer ook niet als belangwekkende kan worden beschouwd. Op basis daarvan werd de oud-werknemer niet-ontvankelijk verklaard.

Maar daarnaast stelde de rechtbank ook vast dat zijn klacht ook afgewezen zou worden, als hij wel een belanghebbende was geweest. De oud-werknemer zou de stelling dat SRK doelbewust het recht op vrije advocaatkeuze frustreert door werknemers op te roepen om verzekerden niet of heel laat te wijzen op hun rechten onvoldoende onderbouwd hebben. Ook de bewering dat SRK extra meldingen zou doen, vond geen doorgang. De stichting heeft volgens de rechter voldoende gemotiveerd dat zij geen ‘afsplitsbeleid’ voert en daar ook geen belang bij heeft omdat het niet leidt tot meer inkomsten en de stichting geen winstoogmerk heeft. Ook de vermeende tegenstrijdige belangen voor arbeidszaken bij SRK of het nadeel van het inzetten van advocaat-stagiaires werd volgens de rechtbank niet voldoende onderbouwd.

De rechter verwierp daarom het ontslagverzoek, tot tevredenheid van SRK. “In de landelijke en de vakpers zijn de afgelopen maanden enkele artikelen verschenen. Hierin werd de suggestie gewekt dat SRK en haar bestuurder een onrechtmatig beleid zou voeren. De elementen die hier genoemd worden zijn behandeld in de rechtszaak en komen terug in de uitspraak van de rechter. Hij heeft de visie van SRK overgenomen. Wij zagen de uitspraak steeds met vertrouwen tegemoet, maar zijn er uiteraard content mee”, stelde de stichting in een reactie.

Reageer op dit artikel