nieuws

WGA-handleiding moet duurzame inzetbaarheid vergroten

Schade

Verzekeraars, arbeidsdeskundigen en re-integratiebedrijven hebben gezamenlijk de ‘Procesbeschrijving Re-integratieproces WGA-gerechtigden’ samengesteld. Doel is om werkgevers, werknemers en dienstverleners ook na de eerste twee ziektejaren te helpen om de re-integratie goed te organiseren. Of met dit stuk ook de schadelastbeheersing wordt gerealiseerd, is volgens WIA-deskundige Janthony Wielink de vraag.

WGA-handleiding moet duurzame inzetbaarheid vergroten

In het stuk is volgens de samenstellers, te weten het Verbond van Verzekeraars, de Nederlandse Vereniging van Arbeidsdeskundigen (NVvA) en de Organisatie voor vitaliteit, activering en loopbaan (Oval), "helder beschreven op welke dienstverlening werkgevers, werknemers en dienstverleners tijdens de WGA-periode aanspraak kunnen maken. De handreiking geeft in concrete stappen richting aan het re-integratieproces van de WGA-gerechtigde om zo te komen tot optimale en duurzame arbeidsparticipatie". Volgens de samenstellers is met het verbeteren van de inzetbaarheid een groot maatschappelijk belang gemoeid. "De handreiking is een dynamisch document dat op basis van ervaring en ontwikkelingen kan worden aangepast. Mogelijk ontwikkelt het zich tot een algemeen geaccepteerd kader of wordt het een onderdeel van collectieve afspraken tussen de sociale partners", aldus het persbericht.
Karig
"Allereerst zijn wij op zich blij dat er een document is waar kort en bondig het gehele WIA-proces in beschreven staat. Dat is een pluspunt. Als procesbeschrijving is het waardevol. Maar als handleiding zelf is het zeer karig", stelt Janthony Wielink van Enkwest Opleiding en Advies en tevens Engage Werkgeversadvies. "Na ruim zeven jaar WIA-ervaring met een voor verzekeraars zeer teleurstellend resultaat, komen (naast de verzekeraars zelf via het Verbond) diverse deskundige partijen tot een document waarbij in het voorwoord staat dat met dit dynamisch (?) document mogelijk een algemeen geaccepteerd kader of een aanpak ontstaat. Dit algemeen geaccepteerd kader is er allang, namelijk de WIA-wetgeving zelf. De in dit document staande procesbeschrijving zou in ieder (groot) bedrijf allang moeten zijn ingevoerd; ondersteund door verzekeraars. Dat het na zeven jaar WIA nu pas komt tot zo’n document toont aan hoe de ontwikkeling van WGA-schadelast is onderschat door de verzekeraars", reageert Wielink.
Schadelast beperken
"Het gaat er na deze ervaring nu juist om hoe de schadelast wordt beperkt: ervaringen delen. Niet volgens welk proces. En helemaal niet met alle belemmeringen die in het laatste deel van het document beschreven staan: de privacyaspecten. Daar wordt wel heel gemakkelijk over geschreven. Het is er, maar hoe het in de praktijk (niet?) werkt, komt niet aan bod", aldus Wielink. Hij mist het delen van praktische informatie rondom het WIA-proces, waar de werkgever en/of sociale partners wat aan hebben. "De beschrijving van het proces is nu zo opgesteld dat het haast niet anders kan dan dat er deskundige hulp moet worden ingeschakeld (wie schrijft ook al weer deze procesbeschrijving?). Terwijl vanuit de wetgeving juist de werkgever en werknemer zelf verantwoordelijk zijn. En niet te veel afhankelijk moeten zijn van ‘de professional’. Een voorbeeld van het gemis aan praktijk: na de WIA-keuring werknemer wel of niet in dienst houden. Wat zijn argumenten om deze afweging te maken?", vraagt Wielink zich af.
Gemis
Een ander gemis is volgens Wielink de mate van deskundigheid van de WGA-casemanager. "Welk profiel en deskundigheid moet deze hebben? Of is de constatering dat iedere verzuimcasemanager ook een WGA-casemanager is? Uit de praktijk blijkt dat dat juist niet het geval is. Verzuim is veelal procesbegeleiding tot aan (deel-)herstel, WGA-begeleiding is veel meer juridisch. Toepassing van WIA, arbeidsrecht, privacy, bezwaar en beroep. Nergens blijkt dit verschil." Ook vraagt hij zich af of de  WGA-casemanager in dienst is van de werkgever. "Of is deze elders werkzaam; bijvoorbeeld bij een verzekeraar of een re-integratiebedrijf? Mag hij of zij dan zomaar alle persoonsgebonden informatie ontvangen. Met welk doel?  Aan dit punt wordt vlot voorbij gegaan", constateert Wielink.
Doel op zich
Wielink mist ook de samenhang met andere WIA-schade. "Is er niet meer aan schadelast te constateren, bijvoorbeeld een WGA-hiaatverzekering, een arbeidsongeschiktheidspensioen? Geen woord hierover." Een laatste punt is volgens hem het financiële deel. " WGA-eigenrisicodragen is onderdeel van een afweging van de overheid om de financiële verantwoordelijkheid bij de eigen risicodrager neer te leggen. Op geen enkele wijze wordt inzichtelijk gemaakt wat re-integratiebegeleiding oplevert. Het proces lijkt nogmaals een doel op zich."
Praktische problemen
Al met al zal volgens Wielink de gebruiker die volgens dit hoofdproces aan de gang wil gaan al heel snel met de neus tegen bepaalde niet beschreven praktische problemen aanlopen."Dat had beter beschreven kunnen worden; daar zou de markt wat aan gehad hebben.  Denk in dit verband aan voorbeeldbrieven, rekenvoorbeelden en iets over een interne/externe bezwaarcommissie", stelt Wielink.
Te zwaar
Wielink heeft twee jaar geleden voor zijn grote werkgeversrelaties al een praktische WIA-wegwijzer beschreven. "Die hebben we aangeboden aan een verzekeraar, maar deze werd als ‘veel te zwaar’ betiteld."
De procesbeschrijving is hier te lezen.
 

Reageer op dit artikel