nieuws

‘Brede weersverzekering moet nationale regeling blijven’

Schade

‘Brede weersverzekering moet nationale regeling blijven’

Het Verbond van Verzekeraars is ‘zeer bezorgd’ over de toekomst van de brede weerverzekering en pleit voor handhaving van een uniforme nationale regulering. Dat schrijft voorzitter Leo de Boer in een brief aan staatssecretaris Sharon Dijksma van Economische Zaken.

Met de huidige brede weersverzekering, die enkele verzekeraars sinds 2009 in hun pakket hebben, kunnen agrarische ondernemers met open teelten zich met subsidie op de premie indekken tegen de financiële gevolgen van extreme weersomstandigheden. Deze regeling moet ervoor zorgen dat bij overvloedige regenval (maar ook droogte, vorst, etc.) de schade aan landbouwgewassen niet ten laste komt van de belastingbetaler.
Stevige discussie
Op dit moment is het lot van de regeling onzeker, omdat er vanaf 2015 een nieuw Europees landbouwbeleid komt . In het kader van deze vernieuwing van het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) zal risicomanagement (en daarmee de brede weersverzekering) het domein worden van zowel de rijksoverheid als de provincies. Ook wordt de subsidieregeling voor de brede weersverzekering beperkt.
Provinciegrenzen
Het Verbond vindt provinciale uitvoering van deze subsidieregeling onwenselijk. "Zeker voor boeren die actief zijn over de provinciegrenzen heen, levert dat een onhandige situatie op. Ook voor verzekeraars gaan de uitvoeringskosten omhoog, als zij per provincie met verschillende regimes te maken krijgen", aldus het Verbond.
Concurrentiepositie
Ook het verdwijnen van de subsidieregeling, doordat Rijk en provincies het niet eens worden over de financiering en uitvoering ervan, vindt het Verbond onwenselijk. "Wij zijn er van overtuigd dat deze regeling het best haalbare is wat er binnen het huidige GLB ter stimulering van risicomanagement in de agrarische sector mogelijk is. Ook zou het verdwijnen van deze regeling op termijn resulteren in een verslechtering van de concurrentiepositie, aangezien in de omringende landen juist meer aandacht komt voor risicobeheer", aldus De Boer in zijn brief aan de staatssecretaris.
Verbetervoorstellen
Het Verbond voegt er ook een aantal verbetervoorstellen aan toe, zoals vrijstelling van assurantiebelasting, rechtstreekse betaling van de subsidie aan de verzekeraar en iedereen hetzelfde percentage tegemoetkoming. Verder moet de overheid een duidelijk standpunt innemen óf en zo ja, in welke mate, de sector nog kan rekenen op overheidssteun in geval van weercalamiteiten. Korting op de uitkering als het beschikbare budget wordt overschreden moet volgens het Verbond worden afgeschaft (indien het gehele budget niet wordt benut, deze plaatsen in de reserves voor volgende jaren) en automatisch aanvinken moeten worden geïntroduceerd op de gecombineerde opgave.

Reageer op dit artikel